รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความตั้งใจ เชิงพฤติกรรมต่อการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น
    ขื่อบทความ (Eng) Destination Brand Experience, Satisfaction and Behavioral Intention: Evidence from MICE Khon Kaen
    ผู้เขียน สุรพงษ์ วงษ์ปาน, อานนท์ คำวรณ์
    คำสำคัญ  ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น
    Keywords Destination Brand Experience, Tourist Satisfaction, Tourist Behavioral Intention, MICE Khon Kaen
 2.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรม ในประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) Influence of Psychological Factors on Business Start-ups of Hotel Entrepreneurs in Thailand
    ผู้เขียน ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ* วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์** จารุวรรณ แดงบุบผา*** ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ****
    คำสำคัญ  ปัจจัยด้านจิตวิทยา, การเริ่มต้นธุรกิจ, ผู้ประกอบการ
    Keywords Psychological Factor, Business Start-up, Entrepreneur
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้ประโยชน์ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดลำปาง
    ขื่อบทความ (Eng) Customer Relationship Management, Service Quality Perception, and Consumer’s Benefits Perception Influencing the Decision to Purchase Products Through Mobile Functional Applications in Lampang Province
    ผู้เขียน รุ่งรวี ปะกิระถา* บุญฑวรรณ วิงวอน**
    คำสำคัญ  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, การรับรู้คุณภาพบริการ, การรับรู้ประโยชน์, การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
    Keywords Customer Relationship Management, Service Quality Perception, Consumer’s Benefits Perception and Decision to Purchase Products
 4.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนในประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) Factors Influencing to the Success in the Implementation of Good Governance of Public Companies in Thailand
    ผู้เขียน ธนพล ก่อฐานะ
    คำสำคัญ  ความสำเร็จในการดำเนินงาน, หลักธรรมาภิบาล, บริษัทมหาชน
    Keywords Success in the Implementation, Good Governance, Public Companies
 5.ขื่อบทความ (ไทย) ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่มีต่อการเปิ ดเผย ข้อมูลบญั ชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การ รับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) The Effect of Corporate Social Responsibility and Environmental Accounting Disclosure of Industrial Production has been certified ISO 14001 in Thailand
    ผู้เขียน มาลินี สายก้อน* ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์**
    คำสำคัญ  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ, การเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อม
    Keywords Corporate Social Responsibility, Environmental Accounting Disclosure
 6.ขื่อบทความ (ไทย) ความเหลื่อมล้ำ ของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนไทย
    ขื่อบทความ (Eng) Inequality of Thai Households in Food and Beverages Expenditure
    ผู้เขียน รัชพันธุ์ เชยจิตร
    คำสำคัญ  ความเหลื่อมล้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือน
    Keywords Inequality of Thai Households in Food and Beverages Expenditure
 7.ขื่อบทความ (ไทย) การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Identities Analysis for the Value Added of Cultural Tourism Destinations in Chiang Rai Special Economic Zone
    ผู้เขียน เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์* จิราพร ขุนศรี**
    คำสำคัญ  อัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
    Keywords Identities of Cultural Tourism Destinations, The Value Added of Cultural Tourism Destinations, Chiang Rai Special Economic Zone
 8.ขื่อบทความ (ไทย) การสื่อสารบอกเล่าวิถีชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบันด้วยบทเพลงร้อง ของชนเผ่าอ่าข่า จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) The Communication of Way of Life from Past to Present by Using Song of Akha Tribe in Chiang Rai Province
    ผู้เขียน  ประทัย พิริยะสุรวงศ์ *
    คำสำคัญ  เพลงร้อง , การสื่อสารวัฒนธรรม , ชนเผ่าอาข่า , จังหวัดเชียงราย
    Keywords Song , Cultural Communication , Akha Tribe , Chiang Rai Province
 9.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่*
    ขื่อบทความ (Eng) Factor impacting media-literacy on sex among undergraduate students in Chiang Rai and Chiang Mai
    ผู้เขียน อัญมณี ภักดีมวลชน** คมสัน รัตนะสิมากูล***
    คำสำคัญ  การรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศ, ค่านิยมทางเพศ
    Keywords Media-Literacy on Sex, Sexual Values
 10.ขื่อบทความ (ไทย) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
    ขื่อบทความ (Eng) Development of Efficiency up on Roles and Duties toward Chief of the Tambon & Village Headman
    ผู้เขียน พรชัย เทพปัญญา*
    คำสำคัญ  การพัฒนาศักยภาพ, การปฏิบัติหน้าที่, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
    Keywords Development of Efficiency up on Roles and Duties, Responsibilities of Chief Administrator of Tam Bon and Village Headman