รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) การเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อมวลชน กับความเข้าใจและการยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) The Diffusion of Philosophy of the Economic Sufficiency in Thai Mass Media, and Understanding and Acceptance of People in Chiang Rai Province*
    ผู้เขียน เสริมศิริ นิลดำ, คมสัน รัตนะสิมากูล
    คำสำคัญ  เศรษฐกิจพอเพียง, ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง, การยอมรับในเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียงในสื่อมวลชน
    Keywords Economic Sufficiency, Understanding of the Economic Sufficiency, Acceptance of the Economic Sufficiency, The Economic Sufficiency in Mass Media
 2.ขื่อบทความ (ไทย) ความพอเพียง : ฐานคิดการรักษามรดกทางวัฒนธรรมในภาคอีสาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
    ขื่อบทความ (Eng) Sufficiency Thinking: Principle of Conserving Cultural Heritage of North-Eastern Region toward Sustainability of Community Based Tourism
    ผู้เขียน ณัฏฐินิ ทองดี
    คำสำคัญ  ความพอเพียง, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, มรดกทางวัฒนธรรม, ความยั่งยืน
    Keywords Sufficiency, Community - Based Tourism, Cultural Heritage, Sustainability
 3.ขื่อบทความ (ไทย) คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
    ขื่อบทความ (Eng) QUALITY OF LIFE AMONG ORGANIC AGRICULTURE FARMERS CHIANG MAI PROVINCE
    ผู้เขียน กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ*
    คำสำคัญ  คุณภาพชีวิต, เกษตรกร, เกษตรอินทรีย์
    Keywords Quality of Life, Agriculture Farmers, Organic Agriculture
 4.ขื่อบทความ (ไทย) รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Participation Management Model Based on the Sufficiency Economy Philosophy of the Agriculturist Group Planting the Chrysanthemum Flowers of the Sa-Ngo Royal Project Development Center in Chiang Rai Province
    ผู้เขียน วิรุณสิริ ใจมา* ประภาพรรณ ไชยานนท์**
    คำสำคัญ  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย และ 2) ศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต และการจัดการธุรกิจ ตามหลักปรัชญาข
    Keywords Agriculturist Group, Sufficiency Economy Philosophy, Sa-Ngo Royal Project Development Center, Chiang Rai
 5.ขื่อบทความ (ไทย) รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่
    ขื่อบทความ (Eng) The Pattern of Factors Contributing to the Success of Organic Thai Jasmine Rice Growers in Chiang Rai, Phayao, and Chiang Mai Provinces
    ผู้เขียน อินทิรา มุงเมือง* บุญสม วราเอกศิริ**
    คำสำคัญ  รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ, เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
    Keywords The Pattern of Factors Contributing to the Success, Organic Thai Jasmine Rice Growers
 6.ขื่อบทความ (ไทย) การบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว
    ขื่อบทความ (Eng) The Economic Risk Management Factors of Sufficiency Economy Community, Ban Dok-bua, Phayao Province
    ผู้เขียน ประภาพรรณ ไชยานนท์* วิรุณสิริ ใจมา**
    คำสำคัญ  การบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ, ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง, บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
    Keywords Risk Management in Economic Factors, Sufficiency Economy Community, Bandok-bua, Phayao Province
 7.ขื่อบทความ (ไทย) รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
    ขื่อบทความ (Eng) The process of applying a sufficiency economy to Natural Resources and Environmental Management for the sufficiency economy village of Ban Dok Bua, Phayao
    ผู้เขียน ปวีณา ลี้ตระกูล
    คำสำคัญ  ปรัชญาเศรษฐกิจเพียง , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว
    Keywords Sufficiency Economy Philosophy , Natural Resources and Environmental Management , The Sufficiency Economy Village of Ban Dok Bua, Phayao
 8.ขื่อบทความ (ไทย) การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา น้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี
    ขื่อบทความ (Eng) Employing Local Wisdom to Commercial Product Development: A Case Study of Phetchaburi Palmyra Plam Juice
    ผู้เขียน โสภาพร กล่ำสกุล* คงขวัญ ศรีสอาด**
    คำสำคัญ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ น้ำตาลสด เพชรบุรี
    Keywords Product Development, Creative Economy, Palmyra Palm Juice, Phetchaburi Province