รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ ภาคใต้ ประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) Relationships Human Resource Management and Employee Commitment on otels in Sothern, Thailand
    ผู้เขียน พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ* จุฑามณี ตระกูลมุทุตา** ปรารถนา หลีกภัย***
    คำสำคัญ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงานโรงแรม
    Keywords Human Resources Management, Employee Commitment, Hotel Employee
 2.ขื่อบทความ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
    ขื่อบทความ (Eng) The Relationship Between Good Human Relations and Job Efficiency on Manufacturing Business Accountants in the Roi Et Province
    ผู้เขียน บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
    คำสำคัญ  มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, ประสิทธิภาพการทำงาน, และนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม
    Keywords Good Human Relations, job Efficiency, Manufacturing Business Accountants
 3.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท พี พี (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
    ขื่อบทความ (Eng) Factors Affecting Job Satisfaction of Operators form P P (Thailand) Company Limited in Amata Na Korn Industrial Estate Changwat Chonburi
    ผู้เขียน ภาวิณี บุญสมศรี* พัฒน์ พัฒนรังสรรค์**
    คำสำคัญ  พฤติกรรมการทำงาน ,ลักษณะการทำงาน ,ความพึงพอใจในงาน, ปัจจัยด้านองค์การ
    Keywords Work Behavior, Job Characteristics, Job Satisfaction, Organization Factors
 4.ขื่อบทความ (ไทย) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9
    ขื่อบทความ (Eng) Effect of Customer Relationship Management and Satisfaction toward the Loyalty of Customers at Government Savings Bank, Region 9
    ผู้เขียน *วัชรพงศ์ จันทรดี **บุญฑวรรณ วิงวอน
    คำสำคัญ  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, ความพึงพอใจ, ความภักดี
    Keywords Customer Relationship Management, Satisfaction, Loyalty
 5.ขื่อบทความ (ไทย) การวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้สุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา ร้านบีแกนคาร์วอช เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
    ขื่อบทความ (Eng) The Marketing Strategy Planning Though Appreciative Inquiry for Increasing Quantity of Customer Case Study Bekan Carwash Municicipality Mueang District Sakonnakhon Province
    ผู้เขียน ทาริกา ภาณุวัฒน์ไพศาล
    คำสำคัญ  กลยุทธ์การตลาด, สุนทรียสาธก, ธุรกิจคาร์แคร์, การเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ
    Keywords Marketing Strategy, Appreciative Inquiry, Carcare Business, Increasing Quantity Customer
 6.ขื่อบทความ (ไทย) ค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อมที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
    ขื่อบทความ (Eng) Core Value of Using Morhom Affecting the Marketing Mixed of Consumers in Muang District, Phrae Province
    ผู้เขียน ภาศิริ เขตปิยรัตน์
    คำสำคัญ  ค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อม, ส่วนประสมทางการตลาด, ผ้าหม้อห้อม
    Keywords Core Value of using Morhom, Marketing Mixed, Morhom
 7.ขื่อบทความ (ไทย) ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
    ขื่อบทความ (Eng) The Relationship of Internal and External Factors Affecting Cassava’s Product Export to China
    ผู้เขียน ปิยพร ช่างสาร* กนกพร ชัยประสิทธิ์ **
    คำสำคัญ  ความสัมพันธ์, ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
    Keywords Relationship, Internal and External Factors, Cassava’s Product
 8.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานผลิตน้ำยางข้นในอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
    ขื่อบทความ (Eng) A Feasibility Study of Investment on Concentrated Latex Facturing in Amphoe Mueang Bueng Kan Changwat Bueng Kan
    ผู้เขียน หนูแดง ช่วยบุดดา*, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์** ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์***
    คำสำคัญ  การศึกษาความเป็นไปได้, โรงงานผลิตน้ำยางข้น , บึงกาฬ
    Keywords Feasibility Study, Concentrated latex, Bueng Kan
 9.ขื่อบทความ (ไทย) การนำแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้วัดผลการดำเนินงานในองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
    ขื่อบทความ (Eng) Application of Balanced Scorecard Concept for Organizational Performance Measurement: Case Study of Panyapiwat Technological College
    ผู้เขียน กวีวัธน์ พิริยะปัญญากุล
    คำสำคัญ  Balanced Scorecard, การวัดผลการดำเนินงาน, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
    Keywords Balanced Scorecard, Performance Evaluation, Panyapiwat Technological College
 10.ขื่อบทความ (ไทย) การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
    ขื่อบทความ (Eng) Development of Tourism Collaboration Model in Lanna Civilization Tourism Development Region
    ผู้เขียน ภาวนา โกมลนาค* บุญสม วราเอกศิริ**
    คำสำคัญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชุมชน, ความร่วมมือ, การท่องเที่ยว
    Keywords Local Government, Community, Collaboration, Tourism
 11.ขื่อบทความ (ไทย) อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ กับการเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม*
    ขื่อบทความ (Eng) Ethnic Identity and Cultural Product
    ผู้เขียน วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล** ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร*** จันทนา ทองประยูร****
    คำสำคัญ  กลุ่มชาติพันธุ์, อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์, สินค้าทางวัฒนธรรม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    Keywords Ethnic Group, Ethnic Identity, Cultural Products, Stakeholders
 12.ขื่อบทความ (ไทย) วัฒนธรรมการสื่อสารทางกายของต่างชาติเพื่อเป็นแนวทางในงานบริการ
    ขื่อบทความ (Eng) Service on Cultural Difference in Foreigner’s Body Language
    ผู้เขียน วิสาขา วัฒนปกรณ์* รจิต คงหาญ**
    คำสำคัญ  ความแตกต่างของวัฒนธรรม, ความพึงพอใจของลูกค้า, การบริการ, การสื่อสาร
    Keywords Different Cultures, Customer Satisfaction, Services, Communication