รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ: บทบาทของตัวแปรกำกับสมรรถนะทางวัฒนธรรม
    ขื่อบทความ (Eng) Frontline Employee Emotional Exhaustion When Serving Foreign Customers : The Moderating Role of Cultural Competence
    ผู้เขียน ชวนชื่น อัคคะวณิชชา*, อมรินทร์ เทวตา**
    คำสำคัญ  สมรรถนะทางวัฒนธรรม การแสดงความรู้สึกขณะทำงาน พนักงานบริการส่วนหน้า ลูกค้าชาวต่างชาติ
    Keywords Cultural Competence, Emotional Labor, Frontline Employee, Foreign Customer
 2.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจภูธรชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภาคเหนือตอนบน
    ขื่อบทความ (Eng) Factors Affecting the Organization Commitment of Non-commissioned Police of the Provincial Police Division in the Upper North Region
    ผู้เขียน อุดม คุมา*, นรินทร์ชัย พัฒนพงศา**
    คำสำคัญ  ปัจจัยส่วนบุคคล, ความพึงพอใจในการทำงาน, การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา, สภาพแวดล้อมในการทำงาน
    Keywords Personal factors, Satisfaction at work, Compliance with the sufficiency economy concept, The perception of support from supervisors, Working environment
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าเทียบเรือแหลมฉบังกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไทยรองรับประชาคมอาเซียน
    ขื่อบทความ (Eng) Developing Service Quality of Laem Chabang Terminal with Enhancing Competitiveness of Thai Maritime Business for ASEAN Economic Community
    ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์*
    คำสำคัญ  ผู้ใช้บริการ, คุณภาพการบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้, ท่าเรือ
    Keywords Customer, Satisfaction, Expectation, Perception, Port
 4.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
    ขื่อบทความ (Eng) A Feasibility Study of Investment in Rice Seed Factory Suwannaphum District Roi Et Province
    ผู้เขียน รัชประภา พลรักษา*, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์**
    คำสำคัญ  ข้าวขาวดอกมะลิ 105, เมล็ดพันธุ์ข้าว, การลงทุน, โรงงานผลิต
    Keywords Khao Dawk Mali 105, Rice Seed, Investment, Rice Seed Factory
 5.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์, โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) Factors Affecting Japanese Direct Investment in Automotive, Metal and Electrical Appliances Industries of Thailand
    ผู้เขียน สรินทิพย์ เกิดผล*, จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์**
    คำสำคัญ  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น
    Keywords Manufacturing Production Index in Japan
 6.ขื่อบทความ (ไทย) พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    ขื่อบทความ (Eng) Behavior and Factors Affecting Investment for Retirement of Teachers at Assumption College Sriracha Changwat Chon Buri
    ผู้เขียน อิศญาณ์ แดงสมุทร*, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์**, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์***
    คำสำคัญ  ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน, วัยเกษียณ
    Keywords Factors Affecting Investment, Retirement
 7.ขื่อบทความ (ไทย) ครอบครัวกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) ของดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives)
    ขื่อบทความ (Eng) Digital Literacy, Digital Natives and Family
    ผู้เขียน สุภารักษ์ จูตระกูล*
    คำสำคัญ  ครอบครัว, การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล, ดิจิทัลเนทีฟ
    Keywords Family, Digital Literacy, Digital Natives