รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 10  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) การสร้างกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษา ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
    ขื่อบทความ (Eng) Building of the Tourism Marketing Strategy: Case Study of Tour Operating Business, Thailand-Laos Friendship Bridge, Nong Khai Province
    ผู้เขียน พลอยนภัส สุทธิภัทรานนท์*, ภิเษก ชัยนิรันดร์**
    คำสำคัญ  กลยุทธ์การตลาด, ธุรกิจท่องเที่ยว, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
    Keywords Marketing Strategies, Tourism Business, Service Marketing Mix
 2.ขื่อบทความ (ไทย) การคาดการณ์ผลกระทบจากนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่ออุตสาหกรรมการค้าและการท่องเที่ยวในเขตเมืองชายแดนจังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) The Prediction of Effects on Asean Economic Community Policy in Business Commerce and Tourism Industry in the Border Cities of Chiang Rai Province
    ผู้เขียน ปฏิมา พิมพ์สกุล*, สุเทพ นิ่มสาย**
    คำสำคัญ  นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, เมืองหน้าด่านจังหวัดเชียงราย, อุตสาหกรรมการค้า, การท่องเที่ยว
    Keywords ASEAN Economic Community Policy, Barriers of Border Cities of Chiang Rai Province, Trade, Tourism
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดเชียงรายต่อโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
    ขื่อบทความ (Eng) The Readiness of Tour Operators in Chiang Rai Province towards Tourism Supply Chain to Lao People’s Democratic Republic and the Republic of the Union of Myanmar
    ผู้เขียน ศศิศธา วิไลรัตน์*, ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์**
    คำสำคัญ  โซ่อุปทานการท่องเที่ยว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
    Keywords Tourism Supply Chain, Lao People’s Democratic Republic, The Republic of the Union of Myanmar
 4.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้การบริการบอกตำแหน่ง บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว
    ขื่อบทความ (Eng) Factors Influencing Tourist’s Intention to use Location Based Service on Social Network
    ผู้เขียน ศักดา วิจิตรคุณากร*
    คำสำคัญ  การบริการบอกตำแหน่ง, ส่วนขยายทฤษฎีรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, แบบจำลองสมการโครงสร้าง
    Keywords Location-Based Service, UTAUT2 Model, Privacy Concern; SEM
 5.ขื่อบทความ (ไทย) ผลกระทบของการบริหารการพัฒนาตามแนวทางระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด ต่อการทำลายระบบคุณค่าในสังคมไทย
    ขื่อบทความ (Eng) The Impact of the Administration of development on the monopoly capitalist economy system to destroy the value system in Thailand
    ผู้เขียน สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล*
    คำสำคัญ  การบริหารการพัฒนา , ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด, ระบบคุณค่า, ทุนทางสังคม
    Keywords The Administration of Development (A of D) , Monopoly Capitalist Economy System, Value System, Social Capital
 6.ขื่อบทความ (ไทย) การบูรณาการศักยภาพธุรกิจการผลิตเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อความได้เปรียบ ในการแข่งขันของคลัสเตอร์วิสาหกิจกลุ่มล้านนาในประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) The Integrated Potential of Manufacturing Business Strategies Influencing the Competitive Advantage of Lanna Enterprises Cluster in Thailand
    ผู้เขียน อาชวิน ใจแก้ว*, บุญฑวรรณ วิงวอน**, พิชาภพ พันธ์ุแพ***
    คำสำคัญ  การบูรณาการศักยภาพ, ความได้เปรียบในการแข่งขัน, คลัสเตอร์วิสาหกิจกลุ่มล้านนา
    Keywords Integrated Potential, Competitive Advantage, Lanna Enterprises Cluster
 7.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาและพัฒนาองค์กรกิจการเพื่อสังคมด้านเกษตรอินทรีย์ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาเรนโบว์ฟาร์ม
    ขื่อบทความ (Eng) The Study Organizational Development of Social Enterprise in Organic Agriculture in Northern Thailand : The case study of Rainbow farm
    ผู้เขียน เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์*, ธีระ เตชะมณีสถิตย์**, ปฐม มณีโรจน์***
    คำสำคัญ  กิจการเพื่อสังคม, การพัฒนาองค์การ, เกษตรอินทรีย์, ผู้ประกอบการ
    Keywords Social Enterprise, Organization Development, Organic Agriculture, Entrepreneur