รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 10  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) รูปแบบของระบบอภิบาลในการบรรเทาสาธารณภัย : การศึกษาระบบ ทรัพยากร และการดำเนินงานบรรเทาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    ขื่อบทความ (Eng) Patterns of governance in disaster management. The study of systems, resources and operations in greater Bangkok metropolis area
    ผู้เขียน เทพกาญจน์ เกียรติศิริ*, ธีระ เตชะมณีสถิตย์**, วรรณนภา วามานนท์***
    คำสำคัญ  ระบบอภิบาล, การจัดการทรัพยากร, การบรรเทาปัญหาอุทกภัย
    Keywords Governance, Resource Management, Alleviate Flood ing
 2.ขื่อบทความ (ไทย) การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) The Strategic Development in Human Resource Management of The State Railway of Thailand
    ผู้เขียน รัตนา เถลิงพล*, พรชัย เทพปัญญา**
    คำสำคัญ  การพัฒนายุทธศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การรถไฟแห่งประเทศไทย
    Keywords The Strategic Development, Human Resource Management, The State Railway of Thailand
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
    ขื่อบทความ (Eng) The Study of Personal Characteristics, Transformation Leadership and Organization Culture Affecting the Effectiveness of Operating Officers: A Case Study of Sathon, Bangkok
    ผู้เขียน เกตุศิรินทร์ เพ็ชรบูรณ์*, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ**
    คำสำคัญ  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, วัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน, พนักงานระดับปฏิบัติการ
    Keywords The transformational leadership, organizational culture, operational effectiveness, operating officers.
 4.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน ของโรงงานผลิตน􀃎้ำดื่มบรรจุขวดและโรงงานผลิตน􀃎้ำแร่บรรจุขวด
    ขื่อบทความ (Eng) THE COMPARATIVE STUDY OF LOGISTICS COST IN SUPPLY CHAIN OF BOTTLED WATER FACTORY AND BOTTLED MINERAL WATER FACTORY
    ผู้เขียน ณัฐภร เจริญชีวะกุล*, แสงจันทร์ กันตะบุตร**, พรวศิน ศิริสวัสดิ์ ***
    คำสำคัญ  ต้นทุนโลจิสติกส์,โซ่อุปทาน,กิจกรรมโลจิสติกส์,ต้นทุนฐานกิจกรรม
    Keywords Logistics Cost, Logistics Activity, Supply Chain, Activity Based Costing
 5.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของผู้ให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับ โลจิสติกส์ของประเทศไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    ขื่อบทความ (Eng) A Study on Readiness and Adaptability of Thai Information Technology for Logistics Companies for Entry ASEAN Economic Community
    ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์*
    คำสำคัญ  AEC , Firms, Software, Logistics, Thailand
    Keywords ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ผู้ประกอบการ, ซอฟแวร์, โลจิสติกส์, ประเทศไทย
 6.ขื่อบทความ (ไทย) ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Problems and Requirements of Entrepreneurs’ Trainings on Community Products in Chiangrai Province.
    ผู้เขียน เฉลิมชัย คำแสน*, ศุภนิดา เรืองศิริ**, ธัญพร ฟุ้งเฟื่ อง***, สุทธดา ขัตติยะ****
    คำสำคัญ  ปัญหา, ความต้องการฝึกอบรม, ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
    Keywords Problems, Training Requirements, Community Products Entrepreneurs
 7.ขื่อบทความ (ไทย) ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ช่องทางใหม่ทางการตลาดในยุคที่สังคมเปลี่ยนไป
    ขื่อบทความ (Eng) Digital Marketing: New Market Chanel for the Changed World
    ผู้เขียน กษิดิศ ใจผาวัง
    คำสำคัญ  -
    Keywords -
 8.ขื่อบทความ (ไทย) การกำหนดกรอบภาพการเล่าเรื่อง ความรักระหว่างชายกับชาย ในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2
    ขื่อบทความ (Eng) Defining the Narrative Image Frame of Love between Male to Male in the Series Hormones Wai Wa Woon Season 2
    ผู้เขียน อัญมณี ภักดีมวลชน*, คมสัน รัตนะสิมากูล**
    คำสำคัญ  -
    Keywords -
 9.ขื่อบทความ (ไทย) ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อกิจกรรมรับผิดชอบสู่สังคม กรณีน้ำมันรั่วในทะเลเกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท การปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
    ขื่อบทความ (Eng) Local People s’ Opinions towards Corporate Social Responsibility Activity of PTT Public Company Limited Group in the Case of the Crude Oil Leak in Ko Samet, Ban Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province
    ผู้เขียน กรชัยนันท์ นันทะโกมน*, เสริมศิริ นิลดำ**
    คำสำคัญ  กิจกรรมรับผิดชอบสู่สังคม ซีเอสอาร์ ความคิดเห็นต่อกิจกรรมรับผิดชอบสู่สังคม
    Keywords Corporate Social Responsibility, CSR, Opinions towards Corporate Social Responsibility Activity