รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 7  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ Online journalism*
    ขื่อบทความ (Eng) * Richard Craig. Online journalism. Belmont : Thomson Wadsworth, 2005.
    ผู้เขียน อาจารย์ ดร. ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
    คำสำคัญ  -
    Keywords -
 2.ขื่อบทความ (ไทย) กลยุทธ์น่านน้ำสีรุ้ง: เส้นทางสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ
    ขื่อบทความ (Eng) Rainbow Oceans Strategy: Path Way to Business Sustainability
    ผู้เขียน บุญฑวรรณ วิงวอน*, ชัยยุทธ เลิศพาชิน**
    คำสำคัญ  กลยุทธ์น่านน้ำสีรุ้ง, การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่, ความยั่งยืนของธุรกิจ
    Keywords Rainbow Oceans Strategy, Modern Entrepreneurs, Business Sustainability
 3.ขื่อบทความ (ไทย) ผลกระทบของความรู้ของผู้บริโภคและการเป็นที่ยอมรับในสังคม ธุรกิจที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
    ขื่อบทความ (Eng) The Impact of Consumer’s Knowledge and Firm’s Public Acceptance on Consumer’s Trust in Hydroponic Vegetable SMEs in Bangkok Province
    ผู้เขียน จรัสพงษ์ สินศิริพงษ์*, สมบัติ ธำรงสินถาวร**
    คำสำคัญ  ผักไฮโดรโปรนิกส์, ความรู้ของผู้บริโภค, ความไว้วางใจ, การเป็นที่ยอมรับในสังคมธุรกิจ
    Keywords Vegetables hydroponics, Knowledge of Consumers, Trust, Recognition Social Business
 4.ขื่อบทความ (ไทย) พฤติกรรมและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: ผู้เข้าชมและนักท่องเที่ยว
    ขื่อบทความ (Eng) Behaviors and Psychological Factors that Affect Sport Tourism: Fans and Tourists
    ผู้เขียน นิมิต ซุ้นสั้น*, วิวัฒน์ แซ่หลี**, อำพร วิริยโกศล***
    คำสำคัญ  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา, พฤติกรรม, ปัจจัยทางจิตวิทยา, ผู้เข้าชม, นักท่องเที่ยว
    Keywords Sport Tourism, Behaviors, Psychological Factors, Fans, Tourists
 5.ขื่อบทความ (ไทย) โครงการวิจัยผู้ฟังวิทยุชุมชน (ภาคประชาชน) ในเขตภาคเหนือ*
    ขื่อบทความ (Eng) A Study of Community Radio Audiences (Public Sector) in Northern Region
    ผู้เขียน เสริมศิริ นิลดำ**
    คำสำคัญ  วิทยุชุมชน / วิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือ / ผู้ฟังวิทยุชุมชน
    Keywords Community Radio / Community Radio in Northern Region / Community Radio Audiences
 6.ขื่อบทความ (ไทย) ภาพผู้หญิงสถานภาพโสดที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย*
    ขื่อบทความ (Eng) ‘Representation of Women were single in Thai Films’
    ผู้เขียน อัญมณี ภักดีมวลชน**
    คำสำคัญ  -
    Keywords -
 7.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสับปะรดของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) A Study of Costs and Profits of Agriculturists’ Pineapple Plantation in Ban Du Sub-District, Muang District, Chiangrai Province
    ผู้เขียน เอกชัย อุตสาหะ*
    คำสำคัญ  ต้นทุนและผลตอบแทน, สับปะรด
    Keywords Costs and Profits, Pineapple