รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 7  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ “สื่อเก่า – สื่อใหม่ : สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์”*
    ขื่อบทความ (Eng) *กาญจนา แก้วเทพ และคณะ .สื่อเก่า – สื่อใหม่ : สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์.กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2555.
    ผู้เขียน อาจารย์จิราพร ขุนศรี
    คำสำคัญ  -
    Keywords -
 2.ขื่อบทความ (ไทย) กลยุทธ์การตลาดของบริษัทแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีกลยุทธ์แนวราบ*
    ขื่อบทความ (Eng) Marketing Strategies of Alcohol Business in Thailand : A Case Study of Below the Line Strategies
    ผู้เขียน นิษฐา หรุ่นเกษม**
    คำสำคัญ  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด, กลยุทธ์การตลาดแนวราบ, ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    Keywords Marketing communication strategies, Below the line strategies, Alcohol Business
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด ของสินค้าในด่านการค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) A Study of Market Development Strategies for Products in the Border-trade Area, Chiang Rai Province
    ผู้เขียน วรรณวิภา พ่วงเจริญ* ปวีณา ลี้ตระกูล**
    คำสำคัญ  กลยุทธ์ของสินค้า,การค้าชายแดน,จังหวัดเชียงราย
    Keywords Strategies forProducts, Border-trade Area, Chiang RaiProvince
 4.ขื่อบทความ (ไทย) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : แม่สาย - เชียงตุง
    ขื่อบทความ (Eng) Cultural tourism : Mae Sai - Kieng Tung
    ผู้เขียน ปทุมพร แก้วคำ*
    คำสำคัญ  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แม่สายเชียงตุง
    Keywords Cultural tourism, MaeSai, Kieng Tung
 5.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย
    ขื่อบทความ (Eng) The Business Achievement Factors of Five Star OTOP Product Champion (OPC) Entrepreneur within Chiang Mai Province: Case Study at Sansai District
    ผู้เขียน ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ *
    คำสำคัญ  ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจ, สุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
    Keywords The Business Achievement Factors, OTOP Product Champion (OPC)