รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) แง่งามของสื่อพื้นบ้าน...คุณค่าทยีั่งคงอยู่คู่สังคมภาคใต้*
    ขื่อบทความ (Eng) The Aesthetics and Values of Folk Media in Southern Thailand
    ผู้เขียน จารียา อรรถอนุชิต**
    คำสำคัญ  แง่งาม, สื่อพื้นบ้าน, คุณค่า, หนังตะลุง, ดิเกร์ฮูลู, สังคมภาคใต้
    Keywords Aesthetics, Values, Folk Media, Shadow puppets, Dikayr Hulu, Southern Thailand
 2.ขื่อบทความ (ไทย) การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าประเภทยางรถยนต์ในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย*
    ขื่อบทความ (Eng) A Consumer Perception on the Car Tyre Brands in Maesai District, Chiang Rai Province
    ผู้เขียน พรเพ็ญ ประถมพนากุล**
    คำสำคัญ  การรับรู้ของผู้บริโภค, ตราสินค้ายางรถยนต์
    Keywords Consumer Perception, Car Tyre Brands
 3.ขื่อบทความ (ไทย) ระดับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของระบบการผลิต และการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย*
    ขื่อบทความ (Eng) Sufficiency Economy Philosophy and Application to Management of the Community Enterprises in Chiang Rai Province
    ผู้เขียน ศศิธร มนัสวรากุล**
    คำสำคัญ  เศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจชุมชน, จังหวัดเชียงราย
    Keywords Sufficiency Economy, Community Enterprises, Chiang Rai Province
 4.ขื่อบทความ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    ขื่อบทความ (Eng) The Development of local guide curriculum for school to increase capacity of Banglaung market Tourism, Banglane district, Nakhon Pathom province
    ผู้เขียน พงษ์สันต์ิ ตันหยง* จันทิมา แสงเลิศอุทัย** วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย***
    คำสำคัญ  การพัฒนาหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวตลาดบางหลวง
    Keywords Curriculum Development, Local Tourist Guides, Bangluang Market Tourism
 5.ขื่อบทความ (ไทย) การท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ของจังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Tourism and Income Distribution in Chiang Rai Province
    ผู้เขียน ปวีณา ลี้ตระกูล*
    คำสำคัญ  การท่องเที่ยว, การกระจายรายได้
    Keywords Tourism , Income Distribution
 6.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” *
    ขื่อบทความ (Eng) * ธนิก เลิศชาญฤทธ์.การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน), 2554.
    ผู้เขียน อาจารย์จิราพร ขุนศรี
    คำสำคัญ  -
    Keywords -