รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยทางด้านการรณรงค์ทางการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่*
    ขื่อบทความ (Eng) Factors of Political Campaign Affect Decision Making on the Lord Mayor of Chiang Mai Municipality Election of Voters
    ผู้เขียน ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์**
    คำสำคัญ  การรณรงค์ทางการเมือง การตัดสินใจลงคะแนน นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่
    Keywords political campaign, decision making of vote, the Lord Mayor of Chiang Mai Municipality
 2.ขื่อบทความ (ไทย) ดูหนังด้วยแว่นทฤษฎี : แนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ภาพยนตร์
    ขื่อบทความ (Eng) Watching Films with Theoretical Lens: A Basic Concept of Film Analysis
    ผู้เขียน กำจร หลุยยะพงศ์*
    คำสำคัญ  การวิเคราะห์ตัวบท การวิเคราะห์บริบท และการวิเคราะห์ผู้รับสาร
    Keywords textual criticism, contextual criticism, audience criticism
 3.ขื่อบทความ (ไทย) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ห่าง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Communicative Strategy for Water Resource Management of Community Participatory in Mae Hang Water Basin, Wiang Chai District, Chiang Rai Province
    ผู้เขียน เสริมศิริ นิลดำ*, ชัยยงค์ นาสมทรง**
    คำสำคัญ  การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม, กลยุทธ์การสื่อสาร, ปัจจัยการสื่อสาร, การบริหารจัดการน้ำ
    Keywords Participatory Communication, Communication Strategy, Communication Factor, Water Operation & Water Management
 4.ขื่อบทความ (ไทย) ผลกระทบของรายจ่ายภาครัฐและภาคการลงทุน ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย*
    ขื่อบทความ (Eng) The Effect of Government Expenditures and Private Investment on Thai Economic Growth
    ผู้เขียน สมภูมิ แสวงกุล
    คำสำคัญ  รายจ่ายภาครัฐ, รายจ่ายลงทุนภาคเอกชน, การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย
    Keywords government expenditures, private investment, Thai economic growth
 5.ขื่อบทความ (ไทย) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าการลงทุนในจังหวัดเชียงราย ในรอบ 60 ปี (พ.ศ.2489-2550) : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าการลงทุนของธุรกิจย่านถนนธนาลัย
    ขื่อบทความ (Eng) Change in business and investment in Chiangrai Province over the past 60 years (1946-2007) : in case studies on the change of business and investment in the Thanalai Road
    ผู้เขียน เฉลิมชัย คำแสน
    คำสำคัญ  การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าการลงทุน, ถนนธนาลัย
    Keywords Change in business and investment, Thanalai Road
 6.ขื่อบทความ (ไทย) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Problems and Solutions for Occupational Group’ Self- Development Held in Mae Suai Municiapality, Mae Suai District, Chiangrai Province
    ผู้เขียน นงนุช ศรีธิ*, ยงยุทธ ชัยรัตนาวรรณ**
    คำสำคัญ  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข, กลุ่มอาชีพ
    Keywords Problems and Solutions, Occupational group' self deployment
 7.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ Good to Great*
    ขื่อบทความ (Eng) *Jim Collins. Good to Great. Harper Business, 2001
    ผู้เขียน อาจารย์สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ
    คำสำคัญ  -
    Keywords -