รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 5  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ NEWS : THE POLITICS OF ILLUSION*
    ขื่อบทความ (Eng) * W. Lance Bennett.. News: The Politics of Illusion. 6th ed. Person Longman ,2006.
    ผู้เขียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    คำสำคัญ  -
    Keywords -
 2.ขื่อบทความ (ไทย) สื่อละครเวทีนอกกระแสกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม*
    ขื่อบทความ (Eng) Alternative Theatre Media and the Political and New Social Movement
    ผู้เขียน กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว**
    คำสำคัญ  สื่อละครเวทีนอกกระแส, การเคลื่อนไหวทางการเมือง, การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
    Keywords Alternative Theatre Media, Political Movement, New Social Movement
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การผลิตและการดำรงอยู่ของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์*
    ขื่อบทความ (Eng) THE PRODUCTION AND EXISTENCE OF ELECTRONIC MAGAZINES
    ผู้เขียน จรินทร์ กิตติเจริญวงศ์**
    คำสำคัญ  -
    Keywords -
 4.ขื่อบทความ (ไทย) วาระข่าวสารและทิศทางเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม ที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ในยุครัฐบาลทักษิณและหลังรัฐบาลทักษิณ*
    ขื่อบทความ (Eng) News Agenda and Content Direction of Populist Policy as Presented in Newspaper During and Post Thaksin Shinawatra
    ผู้เขียน นพวงษ์ มังคละชน**
    คำสำคัญ  วาระข่าวสาร, ทิศทางเนื้อหา, นโยบายประชานิยม, ทักษิณ ชินวัตร, ยุคหลัง รัฐบาลทักษิณ
    Keywords News Agenda, Content Direction, Populist Policy, Thaksin Shinawatra, Post Thaksin Shinawatra
 5.ขื่อบทความ (ไทย) รูปแบบการสื่อสารในแหล่งการเรียนรู้ น้ำพุร้อนแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Patterns of the communication in the learning resources: Mae Chan Hot Spring, Mae Chan District, Chiang Rai
    ผู้เขียน กานดา ช่วงชัย*, คมสัน รัตนะสิมากูล**
    คำสำคัญ  รูปแบบการสื่อสาร, แหล่งการเรียนรู้
    Keywords Patterns of the communication, The learning resources
 6.ขื่อบทความ (ไทย) ปัจจัยที่เพิ่มความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สายสนับสนุน
    ขื่อบทความ (Eng) The factors what increased information technology usage satisfaction of support section personnel In Chiangrai Rajabhat University
    ผู้เขียน สพัชญ์สนันท์ เทพนัน*, ปวีณา ลี้ตระกูล**
    คำสำคัญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปัจจัย, บุคคลากรสายสนับสนุน
    Keywords Information technology, Factors, Support section personnel
 7.ขื่อบทความ (ไทย) การผลิตและการตลาดของกาแฟในประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) Coffee Production and Marketing in Thailand
    ผู้เขียน กฤษนันท์ เลาะหนับ*
    คำสำคัญ  -
    Keywords -