รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 5  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2553)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) การสื่อสารในพิธีกรรม พิธีกรรมในการสื่อสาร
    ขื่อบทความ (Eng) Communication in Ritual, Ritual in Communication
    ผู้เขียน กาญจนา แก้วเทพ*
    คำสำคัญ  การสื่อสาร, พิธีกรรม
    Keywords Communication, Ritual
 2.ขื่อบทความ (ไทย) การสื่อสารกับสังคมแห่งความเสี่ยง
    ขื่อบทความ (Eng) Communication and Risk Society
    ผู้เขียน สมสุข หินวิมาน*
    คำสำคัญ  การสื่อสาร, ความเสี่ยง, สังคมแห่งความเสี่ยง
    Keywords communication, risk, risk society
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Sufficiency Economy Philosophy in an Application for Micro and Small Enterprises in Chiang Rai Province
    ผู้เขียน ประภาพรรณ ไชยานนท์ **
    คำสำคัญ  การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดเล็ก, เชียงราย
    Keywords Sufficiency Economy Philosophy in an Application, Micro and Small Enterprises, Chiang Rai
 4.ขื่อบทความ (ไทย) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย*
    ขื่อบทความ (Eng) Achievement Level in Developing Sufficiency Economy of the Agriculturists in Chiang Rai Province
    ผู้เขียน วิรุณสิริ ใจมา**
    คำสำคัญ  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง, เกษตรกร, เชียงราย
    Keywords Developing Sufficiency Economy, Agriculturists, Chiang Rai
 5.ขื่อบทความ (ไทย) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของการใช้เชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับอุตสาหกรรมขุดตักทราย
    ขื่อบทความ (Eng) Engineering Economic Analysis of Using Liquefied Petroleum Gas in Diesel Engine for Sand Digging and Scooping Industry
    ผู้เขียน นิเวศ จีนะบุญเรือง*, อิสรา ธีระวัฒน์สกุล**
    คำสำคัญ  ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร, เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว, เครื่องยนต์ดีเซล, อุตสาหกรรมขุดตักทราย
    Keywords Economic value, Liquefied Petroleum Gas, Diesel Engine
 6.ขื่อบทความ (ไทย) ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) The Image of Krung Thai Bank Public Company Limited and Siam Commercial Bank Public Company Limited in Chiangrai Municipality, Chiangrai Province
    ผู้เขียน ธัชพงษ์ รักเสมอ*, คมสัน รัตนะสิมากูล**
    คำสำคัญ  ภาพลักษณ์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์
    Keywords Image, Krung Thai Bank, Siam Commercial Bank
 7.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ Marketing 3.0 : From Products to Customers to the Human Spirit*
    ขื่อบทความ (Eng) * Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan. Marketing 3.0 : from products to customers to the human spirit. Hoboken, N.J. : Wiley, 2010.
    ผู้เขียน โดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
    คำสำคัญ  -
    Keywords -