รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) ผลกระทบของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อภาวะเงินเฟ้อ และผลกระทบต่อการบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) The Impact of Fuel Price toward Inflation and Consumption of Chiangrai Consumers
    ผู้เขียน ประภาพรรณ ไชยานนท์*
    คำสำคัญ  ผลกระทบของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง, ภาวะเงินเฟ้อ, ผลกระทบต่อการบริโภค
    Keywords Impact of Fuel Price, Inflation, Consumption
 2.ขื่อบทความ (ไทย) ดัชนีการพึ่งพาตนเองของชุมชนในจังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Self-Reliance of the Communities Index in Chiang Rai Province
    ผู้เขียน ปวีณา ลี้ตระกูล*
    คำสำคัญ  การพึ่งพาตนเองของชุมชน, ดัชนี, เชียงราย
    Keywords Self-Reliance of the Communities, Index, Chiang Rai
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น*
    ขื่อบทความ (Eng) The Study of Routes for Health Tourism in Khon Kaen Province
    ผู้เขียน สิทธา กองสาสนะ**
    คำสำคัญ  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, จังหวัดขอนแก่น
    Keywords Health Tourism, Khon Kaen Province
 4.ขื่อบทความ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การและวัฒนธรรมองค์การ กับรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) The Relationship of Communication Pattern, Communication Culture, Organizational Culture, and Conflict Management Styles: A Case Study of Mae Fha Luang University and Chiangrai Rajabhat University
    ผู้เขียน คมสัน รัตนะสิมากูล*
    คำสำคัญ  รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ, บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การ, วัฒนธรรมองค์การ, รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    Keywords Communication Patterns, Communication Climate, Organizational Culture, Conflict Management Styles, Mae Fha Luang University, Chiangrai Rajabhat University.
 5.ขื่อบทความ (ไทย) ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและพะเยา : บทสังเคราะห์จากงานวิจัย
    ขื่อบทความ (Eng) Local Administrations Image in Chiang Rai and Phayao Provinces :The Synthesis of the Research.
    ผู้เขียน เสริมศิริ นิลดำ*
    คำสำคัญ  ภาพลักษณ์องค์กร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    Keywords Organizational Image , Local Administration
 6.ขื่อบทความ (ไทย) การเสนอวาระสาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคม กรณีการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับผลิตภัณฑ์ยา และการกำหนดกรอบข่าวสารของหนังสือพิมพ์
    ขื่อบทความ (Eng) The Setting of Public Agenda by Civic Organizations in the case on Compulsory Licensing of Pharmaceutical Products, and Framing the Issue of Newspapers
    ผู้เขียน ชนิดา รอดหยู่*
    คำสำคัญ  -
    Keywords -
 7.ขื่อบทความ (ไทย) กระบวนการความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศทางการตลาด กับการเกิดความสำเร็จของการดำเนินงานทางด้านการตลาด
    ขื่อบทความ (Eng) The Relationship of Marketing Information System and Success of Marketing Strategy Model
    ผู้เขียน สุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล*
    คำสำคัญ  ระบบสารสนเทศทางการตลาด, การส่งมอบคุณค่าเพื่อลูกค้า
    Keywords Marketing Information System, Value Creation, Delivery Sequence
 8.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ พุทธเศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับ เศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ*
    ขื่อบทความ (Eng) * อภิชัย พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตร์ :วิวัฒนาการ ทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2545.
    ผู้เขียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
    คำสำคัญ  -
    Keywords -