รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 8  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) การผลิตซ้ำงานศิลปะในยุคดิจิทัล: การปรับเปลี่ยนของหมอลำ จากสาระบันเทิงมาเป็นโฆษณาบันเทิง
    ขื่อบทความ (Eng) Reproduction in the digital age: the adaptation of Morlum from Edutainment to Advertainment
    ผู้เขียน ประยุทธ วรรณอุดม
    คำสำคัญ  หมอลำ, สื่อออนไลน์, ยูทิวบ์, อุตสาหกรรมวัฒนธรรม, เทคโนโลยีการผลิตซ้ำงานศิลปะโดยเครื่องจักรกล
    Keywords Morlum, online media, Youtube, Culture Industry, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, Edutainment, Advertainment, Popular Culture
 2.ขื่อบทความ (ไทย) มายาคติในการนำเสนอข่าวการเมืองของ ยิ่งลักษณ ชินวัตร
    ขื่อบทความ (Eng) The objectives of the research entitled “Myth in Political News's Reporting on Yingluck Shinawatra” are (1) to study text signification in political news's reporting, (2) to examine and disentangle truth from myth in text from political news's reporting.
    ผู้เขียน วาลี ขันธุวาร
    คำสำคัญ  มายาคติ, ความหมายที่ปรากฏตรงหนา้ , การเคลื่อนของความหมาย, ความหมาย ที่ไม่ปรากฏ, ร่องรอยของความหมาย
    Keywords -
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงข้อมูล แรงจูงใจ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ของคนประจำเรือไทย
    ขื่อบทความ (Eng) The IMB Model and a Study of Behavior and Attitude on Prevention HIV/AIDS Infection in Thai Seafarers
    ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
    คำสำคัญ  คนประจำเรือไทย, เฮ็ดไอวี เอดส์, แบบจำลอง IMB, พฤติกรรม, ประเทศไทย
    Keywords Seaman, HIV, IMB, Behavior, Thailand
 4.ขื่อบทความ (ไทย) การสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจโอเอซิส สปา สาขาเชียงใหม่
    ขื่อบทความ (Eng) Semiotic Approaches Served for Customers’ Experiences in OASIS Spa Business in Chiang Mai Branch
    ผู้เขียน นวินดา หลวงแบน
    คำสำคัญ  การสื่อสาร, การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า, สัญญะ, โอเอซิส สปา
    Keywords Communication, Enhance Customers Experiences, Oasis Spa.
 5.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยวิธีการวิจัยการตลาดประสาทวิทยา
    ขื่อบทความ (Eng) The Study of Consumer Behavior by Using Neuromarketing
    ผู้เขียน จิรวุฒิ หลอมประโคน
    คำสำคัญ  พฤติกรรมผู้บริโภค, ตลาดประสาทวิทยา
    Keywords Consumer Behavior , Neuromarketing
 6.ขื่อบทความ (ไทย) การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ขื่อบทความ (Eng) UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF RESIDENTIAL RENTAL ORGANIZATIONS’ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SERVICE MARKETING MIX AND THEIR INFLUENCES ON THE STUDENTS’ LOYALTY TO THE ORGANIZATIONS
    ผู้เขียน ชำนาญ รอดภัย*, ธรรมวิมล สุขเสริม**
    คำสำคัญ  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความจงรักภักดี
    Keywords Corporate Social Responsibility:Service marketing mix:Loyalty
 7.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ THINK ASEAN! : คิดอย่างอาเซียนเปิดโลกการตลาดไร้พรมแดนสู่ AEC
    ขื่อบทความ (Eng) เขียนโดย PHILIP KOTLER,HERMAWAN KARTAJAYA ,HOOI DEN HUAN -แปลและเรียบเรียงโดย ดร.ผุสดี พลสารัมย์ และดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ
    ผู้เขียน จิราพร ขุนศรี
    คำสำคัญ  -
    Keywords -