รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 8  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาความเสี่ยงจากการรับรู้ของผู้บริโภคในโซ่อุปทานอาหาร :กรณีศึกษา ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
    ขื่อบทความ (Eng) The Study of Consumer Risks in Food Supply Chain: :The Case of Modern Trade
    ผู้เขียน ชยากร พุทธกำเนิด*, ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์**
    คำสำคัญ  โซ่อุปทาน, ห้างค้าปลีกสมัยใหม่, ความพึงพอใจ, ความเสี่ยง, ความเสี่ยงจากการรับรู้
    Keywords Supply chain, Modern trade, Satisfaction, Risk, Risk perception
 2.ขื่อบทความ (ไทย) การใช้แบบจำลอง KAP กับการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการป้องกัน การติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ ของคนประจำเรือไทย
    ขื่อบทความ (Eng) The KAP Model and A Study of Behavior and Attitude on Prevention HIV/AIDS Infection in Thai Seafarers
    ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
    คำสำคัญ  คนประจำเรือ, การติดเชื้อเฮดไอวี, แบบจำลอง KAP, พฤติกรรม, ประเทศไทย
    Keywords Seaman, HIV, KAP, Behavior, Thailand
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การใช้สารสนเทศของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
    ขื่อบทความ (Eng) Information Use by Instructors of the Management Science Faculties at Rajabhat Universities in the Northern Region
    ผู้เขียน นฤมล เกรียงเกษม
    คำสำคัญ  การใช้สารสนเทศ, อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
    Keywords Information use, Management Science instructors, Management Science Faculty, Rajabhat Universities
 4.ขื่อบทความ (ไทย) รูปแบบและกระบวนการลดภาวะความยากจนของผู้เข้าไม่ถึงโอกาส ในสังคมชนบทภาคเหนือตอนบน
    ขื่อบทความ (Eng) Patterns and Procedures for Poverty Reduction of the Disadvantaged People in the Rural Societies of Upper Northern Region
    ผู้เขียน เพชร ชัยศร
    คำสำคัญ  การลดภาวะความยากจน, ผู้เข้าไม่ถึงโอกาสในสังคม, รูปแบบและกระบวนการ, การกล่อมเกลาทางสังคม
    Keywords Poverty Reduction, Disadvantaged People in Societies, Patters and Procedures, and Socialization
 5.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ: The Data Journalism Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News
    ขื่อบทความ (Eng) -
    ผู้เขียน นิษฐา หรุ่นเกษม
    คำสำคัญ  -
    Keywords Jonathan Gray, Liliana Bounegru, Lucy Chambers. The Data Journalism Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News. O’REILLy. 2012.
 6.ขื่อบทความ (ไทย) อิทธิพลเชิงโครงสร้างของสภาพแวดล้อมธุรกิจ ภาวะผู้ประกอบการและปัจจัยกำหนดที่มีผลต่อการดำเนินงาน ของธุรกิจครอบครัวในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) Structural Effect of Business Environment Entrepreneurship and Determinant toward the Family Business Performance in Upper Northern Region of Thailand
    ผู้เขียน บุญชนิต วิงวอน*, ธนกร น้อยทองเล็ก**, มนตรี พิริยะกุล***
    คำสำคัญ  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาวะผู้ประกอบการ ปัจจัยกำหนดและผลการดำเนินงาน
    Keywords Business Environment / Entrepreneurship / Determinant and Business Performance
 7.ขื่อบทความ (ไทย) การวิเคราะห์โซ่อุปทานและความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการส่งออกของผลไม้สดไทย ไปยังตลาดสหภาพเมียนมาร์
    ขื่อบทความ (Eng)  Supply Chain Analysis and Competitive Advantage on Thai Fresh Fruit Export to Myanmar Market
    ผู้เขียน สุรีรัตน์ ศรีทะแก้ว*, สุเทพ นิ่มสาย**
    คำสำคัญ  วิเคราะห์โซ่อุปทาน, วิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, การส่งออกผลไม้สดไทย
    Keywords Competitive Advantage Analysis, Supply Chain Analysis, Thai Fresh Fruit Export