รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 9  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะการประกอบการ ความสามารถทางการตลาด นวัตกรรม และกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มล้านนาของประเทศไทย
    ขื่อบทความ (Eng) The Casual Relationship Among Entrepreneurial, Marketing Capabilities, Innovation and Business Strategy toward Competitive Advantage of Small and Medium Enterprises in Lanna of Thailand
    ผู้เขียน พนิดา สัตโยภาส*, ชัยยุทธ เลิศพาชิน**, สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล***
    คำสำคัญ  ภาวะการประกอบการ, ความสามารถทางการตลาด, นวัตกรรม, กลยุทธ์ธุรกิจ, ความได้เปรียบในการแข่งขัน, ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
    Keywords Entrepreneurial, Marketing Capabilities, Innovation, Business Strategy, Competitive Advantage, Small and Medium Enterprise Entrepreneurs.
 2.ขื่อบทความ (ไทย) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลพลต่อการตัดสินใจซื้อ รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค จังหวัดลำปาง
    ขื่อบทความ (Eng) Effect of Marketing Communication Strategy toward Buying Decision of Private Car of Customers, Lampang Province
    ผู้เขียน Jie Yang*, บุญฑวรรณ วิงวอน**
    คำสำคัญ  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด, พฤติกรรมการซื้อ
    Keywords Marketing Communication Strategy, Buying Behavior
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การจัดการห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภาคเหนือตอนบน
    ขื่อบทความ (Eng) Effect of Supply Chain Management Business Networking toward Operational Performance of Agricultural Marketing Cooperatives (AMCs) in Upper Northern Thailand.
    ผู้เขียน อติกาน อินต๊ะวัง*, บุญฑวรรณ วิงวอน**
    คำสำคัญ  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เครือข่ายธุรกิจ และผลการดำเนินงาน
    Keywords Supply Chain Management. Business Networking
 4.ขื่อบทความ (ไทย) ศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชน : กรณีศึกษา วิทยุชุมชนเชิงพาณิชย์ที่ใช้การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางสื่อใหม่
    ขื่อบทความ (Eng) The Study of the Audiences Lifestyle of Community Radio Stations : A Case Study of a Community Radio adopted Marketing Communication through the New Media Channels
    ผู้เขียน ณฐมน แก้วพิทูล
    คำสำคัญ  รูปแบบการดำเนินชีวิต, วิทยุชุมชนเชิงพาณิชย์, การตลาดผ่านสื่อใหม่
    Keywords Lifestyle, Community Radio used Marketing, New Media Channels
 5.ขื่อบทความ (ไทย) การศึกษาลักษณะส่วนบุคล วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในย่านธุรกิจอโศก กรุงเทพมหานคร
    ขื่อบทความ (Eng) A study of the personal characteristics, constructive organizational culture, and internal environment toward Employees' Work Performance at the operational level in Asoke (Central Business District)
    ผู้เขียน กรรณิการ์ โพธิ์ลังกา
    คำสำคัญ  วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์, สภาพแวดล้อมภายในองค์กร, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, พนักงานระดับปฏิบัติการ
    Keywords constructive organizational culture, internal environment, work performance, employees in the operational level
 6.ขื่อบทความ (ไทย) การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแตกต่างกัน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
    ขื่อบทความ (Eng) Learning Achievement through Interactive Multimedia with different narration techniques of Higher Education Students, Chiang Mai
    ผู้เขียน วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์*, นภาวรรณ อาชาเพ็ชร**
    คำสำคัญ  ผลการเรียนรู้, สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์, เทคนิคการเล่าเรื่อง
    Keywords Learning effectiveness, Interactive Media, Storytelling Techniques
 7.ขื่อบทความ (ไทย) 4 SCREEN กับการแสวงหาข่าวสารในยุคหลอมรวมสื่อ
    ขื่อบทความ (Eng) Information Seeking with Four Screen in Media Convergence
    ผู้เขียน *สุภารักษ์ จูตระกูล
    คำสำคัญ  4 screen, การแสวงหาข่าวสาร, การหลอมรวมสื่อ
    Keywords four screen, information seeking, media convergence