รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 9  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
     รายละเอียดบทความภายในวารสาร  
 1.ขื่อบทความ (ไทย) เพลงซอล้านนาพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย กับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ
    ขื่อบทความ (Eng) Globalization and Adaptation of Traditional Media: A Case Study of Lanna Folk Song “Sor” in Chiang Rai
    ผู้เขียน จิราพร ขุนศรี
    คำสำคัญ  การปรับตัว, โลกาภิวัตน์สื่อ, การสืบทอด, การสื่อสาร, สื่อพื้นบ้าน, เพลงซอล้านนา
    Keywords Adaptation, Traditional Media, “Sor” ; Lanna Folk Song
 2.ขื่อบทความ (ไทย) พฤติกรรมและรูปแบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Behavior and Travel Patterns of International Tourists Visiting Chiang Rai Province
    ผู้เขียน สุริวัสสา นารินคำ*, สุดสันต์ สุทธิพิศาล**, เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว***
    คำสำคัญ  พฤติกรรม, รูปแบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, จังหวัดเชียงราย
    Keywords International Tourists’ Behavior, Travel Patterns, Chiang Rai Province
 3.ขื่อบทความ (ไทย) การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าแฟชั่นทางอินเตอร์เน็ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    ขื่อบทความ (Eng) Analysis on Behavioral Patterns of Fashion Products Buyers through Internet in Muang District, Chiang Rai Province
    ผู้เขียน นฤมล มูลกาศ
    คำสำคัญ  รูปแบบการดำเนินชีวิต, ผู้ซื้อสินค้าแฟชั่นทางอินเตอร์เน็ต
    Keywords Lifestyle, Fashion Products Buyers through Internet
 4.ขื่อบทความ (ไทย) แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
    ขื่อบทความ (Eng) Approach in Creating Local Wisdom with Creative Product Innovation of Small Enterprises in Hang Chat District, Lampang Province.
    ผู้เขียน บุญฑวรรณ วิงวอน*, อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก**, อัจฉรา เมฆสุวรรณ***
    คำสำคัญ  วิสาหกิจขนาดย่อม, การดำเนินธุรกิจ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แนวทางการยกระดับ, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
    Keywords Small enterprise, Business Operation, Local Wisdom, Upgrading Path, Creative Innovation Products
 5.ขื่อบทความ (ไทย) ส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อความภักดีของธนาคารออมสิน จังหวัดลำปาง
    ขื่อบทความ (Eng) Effect of Marketing Mix, Strategic Communication and Customer Satisfaction toward Customer Loyalty of Government Savings Bank in Lampang Province
    ผู้เขียน โชติกา วงศ์วิราช *, บุญฑวรรณ วิงวอน**, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน***
    คำสำคัญ  ส่วนประสมทางการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, ความพึงพอใจของลูกค้า, ความภักดี
    Keywords Marketing Mix, Strategic Communication, Customer Satisfaction, Loyalty
 6.ขื่อบทความ (ไทย) บทแนะนำหนังสือ Ongoing Crisis Communications
    ขื่อบทความ (Eng) -
    ผู้เขียน เสริมศิริ นิลดำ
    คำสำคัญ  -
    Keywords W. Timothy Coombs. (2012). Ongoing Crisis Communication. USA: Sage Publications.
 7.ขื่อบทความ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานยาสูบ ภาพลักษณ์ของโรงงานยาสูบ และทัศนคติการบริโภคยาสูบ
    ขื่อบทความ (Eng) THE RELATIONSHIPS BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERFORMANCE OF THAILAND TOBACCO MONOPOLY, IMAGE OF THAILAND TOBACCO MONOPOLY AND TOBACCO CONSUMPTION ATTITUDE
    ผู้เขียน ธิติมา ทองสม*, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์**
    คำสำคัญ  ความรับผิดชอบต่อสังคม, ภาพลักษณ์, ทัศนคติการบริโภคยาสูบ, โรงงานยาสูบ
    Keywords Corporate Social Responsibility, Image, Tobacco consumption attitude, Thailand Tobacco Monopoly