จำนวนเรื่อง ส่งบทความ ออนไลน์ 225 เรื่อง
ส่งบทความออนไลน์
* ประเภทบทความ  
* ชื่อบทความภาษาไทย  
* ชื่อบทความภาษาอังกฤษ  
* คำสำคัญ  
* Keywords  
ข้อมูลผู้ส่งบทความ
* ผู้เขียนบทความ คนที่ 1  
ผู้เขียนบทความ คนที่ 2  
ผู้เขียนบทความ คนที่ 3  
ผู้เขียนบทความ คนที่ 4  
ผู้เขียนบทความ คนที่ 5  
* ชื่อ สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน  
* ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน  
* E-Mail  
* เบอร์โทรศัพท์  
แนบไฟล์
*ประเภทไฟล์ doc, docx
* เแนบไฟล์บทความ  
แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน
*ประเภทไฟล์ JPG
* แนบไฟล์  
ข้อตกลง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน
และไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน
ข้าพเจ้ายินดีให้กองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตันฉบับของข้าพเจ้าโดยอิสระ
และยินยอมให้กองบรรณาธิการสามารถตรวจแก้ไข้ต้นฉบับบทความดังกล่าวได้ตามสมควร
ในกรณีที่บทความนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือพาดพิงกับหน่วยงานหรือองค์กรใด
ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์นั้น
  ยินยอมรับเงื่อนไข
     ไม่ยินยอมรับเงื่อนไข