การเตรียมและส่งต้นฉบับ

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์
เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นคว้า การวิจัย
การวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และ
นิเทศศาสตร์ ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
1. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนที่นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในสาขา
บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ ที่มีการวิเคราะห์หรือวิจารณ์
ประเด็นต่างๆ ตามหลัก วิชาการ โดยผู้เขียนสามารถแสดงทัศนะทางวิชาการของตนเอง
อย่างชัดเจน
2. บทความวิจัย หมายถึง รายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องจนได้องค์ความรู้ใหม่

เกณฑ์การเตรียมต้นฉบับ
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย อาจนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ก็ได้ ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษ เอ 4 หน้าเดียว โดยใช้ฟอนท์ Th SarabunPSK ขนาด 14
(สำหรับชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟ้อนท์ Th SarabunPSK ขนาด 18 ส่วน
หัวข้อต่างๆ ให้ใช้ Th SarabunPSK ขนาด 16) ความยาวประมาณ 15-20 หน้า โดยบทความ
ทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน กรณีที่เขียนหลายคน ให้เขียนบรรทัดถัดจากชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ โดยให้เขียนไว้ชิดด้านขวาของหน้า ให้ทำตัวเอียง ตัวอักษร ขนาด 14)
3. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด สาขาวิชาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา และตำแหน่ง
ทางวิชาการ (ถ้ามี)
4. สถานที่ทำงานปัจจุบันหรือหน่วยงานที่สังกัด (เช่น สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ)
(ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ผู้ขียนทำ เชิงอรรถไว้ท้ายชื่อผู้เขียนในหน้า แรกของบทความ)
5. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในท้ายบทคัดย่อภาษาไทยให้ใส่
คำสำคัญ ของเรื่อง และท้ายบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใส่ Keywords ด้วย

บทความวิชาการหรือบทความวิจัยต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม คือ ต้องมีบทคัดย่อ(abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทคัดย่อแต่ละภาษาต้องมีความยาวอย่างละไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ เอ 4 โครงสร้างของบทความวิชาการควร ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหาบทความ บทสรุปและรายการเอกสารอ้างอิงส่วนบทความวิจัยควรประกอบด้วยบทนำ แนวคิดและทฤษฎี วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและรายการเอกสารอ้างอิงภาพประกอบและตารางควรมีเฉพาะที่จำเป็นให้มีหมายเลขกำกับภาพและตารางตามลำดับภาพจะต้องชัดเจน แสดงเนื้อหาสำคัญของเรื่อง คำอธิบายและตารางให้อธิบายด้วยข้อความกะทัดรัดและชัดเจน การใช้ภาษาในบทความ การเขียนควรใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายและกะทัดรัดโดยคำศัพท์ให้อ้างอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การใช้คำศัพท์บัญญัติทาง วิชาการควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาอังกฤษ กรณีที่เป็นชื่อเฉพาะหรือคำแปลจากภาษาต่างประเทศที่ปรากฏครั้งแรกในบทความ ควรพิมพ์ภาษาเดิมของชื่อนั้นๆ กำกับไว้ในวงเล็บ และควรรักษาความสม่ำเสมอในการใช้คำศัพท์ การใช้ตัวย่อโดยตลอดบทความ


DownLoad ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัยวารสาร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

<PDF File>  <DOC File>

รูปแบบขนาดและชนิดของตัวอักษร
ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภาษาไทย รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New
ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภาษาอังกฤษ รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New

การส่งบทความ
ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ส่งบทความออนไลน์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5377 6016 โทรสาร 0 5377 6057

เลขบัญชีสำหรับชำระ ค่าส่งบทความวารสาร
ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าลงทะเบียนครั้งแรก จำนวน 500 บาท และชำระอีก จำนวน 3,000 บาท
เมื่อบทความผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมกองบรรณาธิการวารฯ เรียบร้อยแล้ว
(ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบหลังพิจารณาเสร็จสิ้น)
เลขที่บัญชี 4221379984 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อบัญชี น.ส.เบญจวรรณ เบญจกรณ์