รายชื่อกองบรรณาธิการ วารสาร JMS

เจ้าของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal of Mangement Science, Chiang Rai Rajabhat University

ที่ปรึกษา
Pulished by
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Asst. Prof. Dr.Thosapol Arreenich
President of Chiang Rai University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Assoc. Prof. Dr.Somdej Mungmuang

Dean of the Faculty of Management Science


บรรณาธิการ
Editors-in-Chief
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
Asst. Prof. Dr.Komsan Rattanasimakul

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
Editors-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล
Asst. Prof. Paweena Leetrakun

กองบรรณธิการ
Editor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Asst. Prof. Dr.Sersiri Nindum
Chiang Rai Rajabhat University

ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.Kwanfa Sriprapan
Chiang Mai University

ดร.ซิมมี่ อุปรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Dr.Simmee Oupra
Chiang Rai Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Asst. Prof. Dr.Nitta Roonkasam
Pranakorn Rajabhat University

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลพฤกษ์ ผิวทองงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Assoc. Prof. Dr.Kullapapruk Piewthongngam
Khon Kaen University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ขันธุวาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Asst. Prof. Dr.Walee Khanthuwan
Khon Kaen University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Asst. Prof. Dr.Viirunsiri Jaima
Chiang Rai Rajabhat University


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
Editorial Advisory Board
ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Prof. Dr.Anurak Panyanuwat
Chiang Mai University
ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Prof. Dr.Manat Suwan
Chiang Mai Rajabhat University

ศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Prof. Dr.Samnao Kajornsin
Kasetsart University

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Prof. Dr.Wallapa Dhephasdin na Ayudhaya
Dhurakij Pundit University

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Dr.Kanjana Kaewthep
Chulalongkorn University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Assoc. Prof. Dr.Somsuk Hinviman
Thammasart Univesity

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asset. Prof. Dr.Duang-Kamol Chartprasert
Chulalongkorn University

Proessor Dr.Chandrakant Puri
SNDT Women's University, India.

ฝ่ายจัดการและธุรการ
Management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญวรรณ เบญจกรณ์
Asset. Prof. Benchawan Benchakorn
นางสาวสุรีรัตน์ ศรีทะแก้ว
Sureerat Sritakaew

กำหนดออกวารสาร
ปีละ 2 ฉบับ มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม

Issue Date
Two issuses per year
(January-june, July-December)

สถานที่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร. 0 5377 6016 โทรสาร 0 5377 6057 
www.ms-crru.com

"วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ "บทความวิชาการ" และ "บทความวิจัย" ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้วทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ