ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทรศัพท์. 0 5377 6016 โทรสาร 0 5377 6057 
email : jms-cru@hotmail.com และ journal.mscru@gmail.com
www.ms-crru.com


 

 

istanbul escort sirinevler escort