รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  บทแนะนำหนังสือ Good to Great*
  ชื่อบทความ (Eng)  *Jim Collins. Good to Great. Harper Business, 2001
  ผู้เขียน  อาจารย์สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ
  ข้อมูลผู้เขียน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  บทคัดย่อภาษาไทย
     -
  คำสำคัญ -
  Abstract
     -
   Keywords -
DownLoad