รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ผลกระทบของรายจ่ายภาครัฐและภาคการลงทุน ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย*
  ชื่อบทความ (Eng)  The Effect of Government Expenditures and Private Investment on Thai Economic Growth
  ผู้เขียน  สมภูมิ แสวงกุล
  ข้อมูลผู้เขียน  * เนื้อหาในบทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ งานวิจัยของผู้เขียนเรื่อง “ความสัมพันธ์ของการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาคเอกชน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ” และบทความนี้ได้ปรับปรุงขึ้นจากบทความที่เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 1 "การวิจัยสู่การพัฒนาสังคม" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ.2554 ** ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรายจ่าย ภาครัฐ รายจ่ายลงทุนภาคเอกชน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยอาศัยข้อมูล อนุกรมเวลารายไตรมาสระหว่างปี พ.ศ.2539-2553 จากสำนักงานคณะกรรมการพฒั นาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติ Vector Autoregressive Model (VAR) ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัย พบว่า พลวตั เศรษฐกิจไทยเป็ นไปตามแนวคิดของเคนส์อย่าง เห็นได้ชัดจากผลของการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจโดยรายจ่ายของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มากกวา่ รายจ่ายลงทุน ของภาคเอกชน
  คำสำคัญ รายจ่ายภาครัฐ, รายจ่ายลงทุนภาคเอกชน, การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย
  Abstract
      This research aimed to study the economic relationship between government expenditures, private investment and gross domestic product at 1988 prices (GDP). The study was conducted on by using the quarterly time series data during the period of 1996- 2010, from Office of The National Economic and Social Development Board. The study used Econometric model: Vector Autoregressive Model (VAR) to estimate the relationship of these variables. The results shown that Thailand’s economic dynamics has been influenced statistically significant changes by the Keynesian’s Economics thought. The intervening by using government expenditures influenced matters for Thailand’s economic dynamics or GDP more than private investment over the past years.
   Keywords government expenditures, private investment, Thai economic growth
DownLoad