รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ดูหนังด้วยแว่นทฤษฎี : แนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ภาพยนตร์
  ชื่อบทความ (Eng)  Watching Films with Theoretical Lens: A Basic Concept of Film Analysis
  ผู้เขียน  กำจร หลุยยะพงศ์*
  ข้อมูลผู้เขียน  * นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บทคัดย่อภาษาไทย
     บทความนี้มุ่งสรุปใหเ้ ห็นถึงกลุ่มทฤษฎีการวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่ใชใ้ นปัจจุบนั ประกอบไปดว้ ย 3 กลุ่มทฤษฎี คือ การวิเคราะห์ตวับท จะให้ความสนใจการวิเคราะห์เนื้อหา และรูปแบบภายในภาพยนตร์ การวิเคราะห์บริบท จะให้ความสนใจบริบทแวดล้อม ภาพยนตร์ และการวิเคราะห์ผู้รับสาร จะศึกษากลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ การจำแนกกลุ่มทฤษฎี ออกเป็นสามกลุ่มนี้ก็เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการวิเคราะห์ภาพยนตร์ แต่ในโลก ความเป็นจริงการวิเคราะห์ภาพยนตร์ยงั สามารถผนวกการวิเคราะห์ท้งั สามกลุ่มทฤษฎี เข้าด้วยกันได้
  คำสำคัญ การวิเคราะห์ตัวบท การวิเคราะห์บริบท และการวิเคราะห์ผู้รับสาร
  Abstract
     This article explores three contemporary film analysis theories. First, a textual approach focuses on an analysis of film texts and an internal logic of the cinema. Second, a contextual analysis examines a context of how meaning are produced in films. Finally, an audience analysis investigates film viewers and their interpretation of the texts. Despite their different approaches to films, film analysts are able to adopt and articulate all these three theorical approaches.
   Keywords textual criticism, contextual criticism, audience criticism
DownLoad