รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ปัจจัยทางด้านการรณรงค์ทางการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่*
  ชื่อบทความ (Eng)  Factors of Political Campaign Affect Decision Making on the Lord Mayor of Chiang Mai Municipality Election of Voters
  ผู้เขียน  ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์**
  ข้อมูลผู้เขียน  * เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี พ.ศ. 2553 โดยมี รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย และอาจารย์ฐิติวุฒิ บุญวงศ์ วิวัชร เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย ** ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  บทคัดย่อภาษาไทย
     งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผวูิ้จยั ไดใ้ ชก้ ารวิจยั เชิงปริมาณ โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวั อยา่ ง แบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างชาวเชียงใหม่ที่มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในทั้ง 4 แขวงของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 440 คน ผล การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน พบวา่ การรับรู้นโยบาย ของผสู้ มคั รฯ มีความสำคญั เป็นอนั ดบั แรกในการพยากรณ์การตดั สินใจลงคะแนนเสียง เลือกต้งั (Beta = .326) รองลงมา คือ ความเป็นผนู้ ำทางความคิดของผลู้ งคะแนนเสียงเลือก ต้งั (Beta = .267) และการรับรู้ประสบการณ์ของผสู้ มคั รฯ (Beta = .154) โดยปัจจยั ดงั กล่าว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกต้งั นายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ร้อยละ 35.5 (R² = .355) ดังนั้น ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ควรใหค้วามสำคญั กบั การสื่อสารนโยบายและประสบการณ์ของผสู้ มคั รฯ ไปยงั ผมูี้สิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกต้งั นอกจากนี้ผูส้ มคั รรับเลือกต้งั ฯ ควรให้ความสำ􀃎 คญั กบั ผูมี้สิทธิ ลงคะแนนเสียงที่ตดั สินใจเลือกผูส้ มคั รฯในวนั ลงคะแนนเสียงเลือกต้งั โดยใชรู้ปแบบ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อมวลชน
  คำสำคัญ การรณรงค์ทางการเมือง การตัดสินใจลงคะแนน นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่
  Abstract
     The research studies Factors affect decision making on the Lord Mayor of Chiang Mai Municipality Election of Voters. Researcher uses quatitative methodology and questionnaire which was used in a survey research of 440 respondents were selected by multi-stage random sampling from voters. The finding reveals that three factors affect to decision making on the Lord Mayor of Chiang Mai Municipality Election of Voters : 1) policy of the lord mayor of Chiang Mai municipality candidates (Beta =.326) 2) opinion leadership of voters (Beta =.267) 3) experience of the lord mayor of Chiang Mai municipality candidates(Beta =.154). The Multiple Regression Coefficients predicts 40.20 percent (R Square = .402) for affect decision making on the Lord Mayor of Chiang Mai Municipality Election of Voters. The suggestions that three factors should attended for campaign communication : 1) policy of lord mayor of Chiang Mai municipality candidates 2) experience of lord mayor of Chiang Mai municipality candidates and 3) campaign communication in mass media for late decided voters.
   Keywords political campaign, decision making of vote, the Lord Mayor of Chiang Mai Municipality
DownLoad