รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ครอบครัวกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) ของดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives)
  ชื่อบทความ (Eng)  Digital Literacy, Digital Natives and Family
  ผู้เขียน  สุภารักษ์ จูตระกูล*
  ข้อมูลผู้เขียน  * นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) กำลังศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัต กรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  บทคัดย่อภาษาไทย
      ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ สังคมในปัจจุบันเป็นยุคสังคมข่าวสาร (Information Society) เทคโนโลยีทำให้คนในสังคมใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการบริโภคข่าวสารและหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่มีข้อจำกัด เรื่องเวลา และระยะทาง (Time and Space) การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารทุกทิศทุกทางย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวก และลบ โดยเฉพาะเด็กยุคใหม่หรือ “ดิจิทัลเนทีฟ” (Digital Natives) ที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไอทีที่เป็นดิจิทัลมีเดีย ทั้งคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ทำให้เด็กสามารถค้นหาข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่สนใจได้ด้วยตัวเองโดยตรงเป็นผู้ใช้สื่อ เสพสื่อ และสร้างสื่อได้เอง ในลักษณะของผู้แสวงหาข่าวสาร (Active Audience) หน้าที่ที่สำคัญของครอบครัวในยุคสังคมข่าวสาร คือต้องทำหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำ และสร้างภูมิคุ้มกันให้ดิจิทัลเนทีฟรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) คือ รู้ใช้ (Use) รู้เข้าใจ (Understand) และรู้สร้างสรรค์ (Create)
  คำสำคัญ ครอบครัว, การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล, ดิจิทัลเนทีฟ
  Abstract
      The family is the first educational institution that is widely considered to be the elementary cell of social life. It has the duties of raising the education of its members to be good people evolving their personal foundations of relating to others and to the community. Today’s society is an information society. Technology has made people’s lives easier, and updated news or information via the internet can be easily clicked with limitless time and space. The flow of information in all directions inevitably affects us all both positively and negatively; especially the younger generation, or “Digital Natives”, who were born with and have grown up with the digital world’s computers, tablets, smart phones and so on. These gadgets are promptly and daily connected with the internet. Therefore, the children can fulfill themselves with explored information and their favorite applications. These children generally are the direct users and sometimes can be the interactive audience. Hence, the family’s main role in the information society is to monitor, advice and defend the “Digital Natives” in terms of digital literacy, which includes use, understanding and creativity.
   Keywords Family, Digital Literacy, Digital Natives
DownLoad