รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  ชื่อบทความ (Eng)  Behavior and Factors Affecting Investment for Retirement of Teachers at Assumption College Sriracha Changwat Chon Buri
  ผู้เขียน  อิศญาณ์ แดงสมุทร*, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์**, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์***
  ข้อมูลผู้เขียน  * นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2559) ** วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2518) ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ *** Ph.D. (Economics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2554) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บทคัดย่อภาษาไทย
      การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการลงทุนทางการเงินและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จำนวน 200 คน และทำการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบของแบบจำลองโลจิต จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสแต่งงาน/อยู่ร่วมกัน ตำแหน่งงานเป็นครูผู้สอน ครูส่วนใหญ่อายุงานไม่เกิน 5 ปี มีจำนวนสมาชิกที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 2 คน มีรายได้พิเศษ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน มีรายจ่ายหนี้สินต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท รายจ่ายสำหรับหนี้สินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย/ที่ดิน ด้านการออมส่วนใหญ่มีเงินออมต่อเดือน 1 – 5,000 บาท โดยคิดว่ามีเงินออมน้อยเกินไปแต่จะออมเพิ่มขึ้นหากมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเงินฝากธนาคาร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ได้แก่ อายุงาน จำนวนสมาชิกที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู รายได้พิเศษ รายจ่ายเพื่อการบริโภค ความปลอดภัยของเงินลงทุน รายได้ผลตอบแทนที่แน่นอน การงอกเงยของเงินลงทุนที่แน่นอน (กำไร/ดอกเบี้ย) การกระจายเงินลงทุน อำนาจในการบริหารการลงทุน สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการลงทุน การลงทุนที่รักษาอำนาจซื้อให้คงไว้ และทัศนคติเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในชีวิต
  คำสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน, วัยเกษียณ
  Abstract
      The study aimed to study personal characteristics, saving behavior, financial investment behavior and factors affecting financial investment for retirement of teachers at Assumption College Sriracha. The primary data were collected by using questionnaire from 200 teachers at Assumption College Sriracha Changwat Chon Buri and analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and logit model. The study on personal characteristics of teachers at Assumption College Sriracha revealed that most of respondents were female, aged between 46-55 years, graduated in bachelor’s degree, married, worked as teacher not over 5 years, had two members to foster, had unearned income, average monthly income 20001-25000 Baht, debt between 5,000-10,000 Baht per month and main debt concerned with housing/land. About saving and investing behavior, they saved 1-5,000 Baht per month which could be increased according to their revenues and most of them invested in bank deposit. The results from logit model showed that factors affecting investment for retirement of teachers at Assumption College Sriracha Changwat Chon Buri at a statistical significance level of 0.10 were experience, members to foster, unearned income, expenses on consumption, absolute security Investments, absolute return of investment, absolute of the growth investments (earnings/interest), investments distribution, power portfolio management, special privileges form investment, purchasing power reservation from investment and attitude on success in life.
   Keywords Factors Affecting Investment, Retirement
DownLoad