รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์, โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
  ชื่อบทความ (Eng)  Factors Affecting Japanese Direct Investment in Automotive, Metal and Electrical Appliances Industries of Thailand
  ผู้เขียน  สรินทิพย์ เกิดผล*, จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์**
  ข้อมูลผู้เขียน  *นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (2559) **Ph.D. International Economics Cornell University U.S.A. (1984), ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บทคัดย่อภาษาไทย
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์, โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2548 ถึงไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2557 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติ ด้วยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุด ผลการวิจัยทั้ง 3 อุตสาหกรรมพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาลไทย 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ มูลค่าการส่งออกโลหะของประเทศไทย และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเฉลี่ยของประเทศไทย จากผลการวิจัยที่พบว่าการใช้นโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาลไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทำให้มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงควรใช้มาตรการกระตุ้นการลงทุนโดยตรงที่เฉพาะเจาะจงลงไปในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ในส่วนของอุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทยนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนควรมีมาตรการในการส่งเสริมและให้สิทธิพิเศษในด้านการส่งออกโดยเฉพาะไปยังประเทศญี่ปุ่นให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามามากขึ้นอันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโลหะของประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเฉลี่ยของไทย เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมีฝีมือมากรัฐบาลควรมีการส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนควรมีมาตรการในการส่งเสริมและให้สิทธิพิเศษในด้านการส่งออกโดยเฉพาะไปยังประเทศญี่ปุ่นให้มากขึ้นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโลหะ
  คำสำคัญ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น
  Abstract
      The objectives of this research were to analyze factors affecting Japanese direct investment in automotive, metal and electrical appliances industries of Thailand. Quarterly data from Q1/2005 to Q4/2014 were collected and analyzed quantitatively by Ordainary Least Squares Regression Model method. The results showed that factors statistically significantly affecting Japanese direct investment in automotive Industry were Manufacturing Production Index in Japan and the Thai government's first-car policy. Factors statistically significantly affecting Japanese direct investment in metal industry were metal export value of Thailand and Manufacturing Production Index in Japan. Factors statistically significantly affecting Japanese direct investment in electrical appliances industry were electrical export value of Thailand, exchange rate and average minimum wage rate in Thailand. Since the Thai government's first-car policy had induced foreign direct investment from Japan in the automotive industry, the government should use measure which aimed to induced FDI into specific important sectors. As for the metal industry, the government should promote and offer the special privileges for metal export particularly to Japan in order to induced FDI from Japan. Since the average wage rate was the important factors affecting FDI from Japan in electrical appliances industry, the government should encourage more skill development in order to be competitive because the industry was skilled-labor intensive and the government should promote and offer the special privileges for electrical export particularly to Japan same the metal industry.
   Keywords Manufacturing Production Index in Japan
DownLoad