รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  ชื่อบทความ (Eng)  A Feasibility Study of Investment in Rice Seed Factory Suwannaphum District Roi Et Province
  ผู้เขียน  รัชประภา พลรักษา*, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์**
  ข้อมูลผู้เขียน  * นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2559) ** D.A. (Econ) University of Miami, Florida State U.S.A (1974) , ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำ􀃎 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  บทคัดย่อภาษาไทย
      การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจสภาพแวดล้อมทางด้านตลาดและศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคของการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในจังหวัดร้อยเอ็ด (2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงของการลงทุนโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวมจากหนังสือ เอกสารรายงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาใช้วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, มูลค่าปัจจุบันสุทธิ, ดัชนีกำไร, อัตราผลตอบแทนภายในอัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับค่าแล้ว และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน ผลการศึกษาพบว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ประมาณ 62,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวร้อยละ 30 พันธุ์ข้าวเจ้าร้อยละ 70 เป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 60 ของข้าวเจ้า แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่มีเพียง 8,000 ตันต่อปี ทำให้ขาดแคลนเมล็ดข้าวขาวมะลิ 105 ประมาณ 22,680 ตันต่อปี จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กำลังการผลิตที่เหมาะสม ของโรงงานควรอยู่ที่ 14,400 ตัน ใช้พื้นที่ ของโครงการเพื่อสร้างโรงงานและแปลงขยายพันธุ์ข้าว 432 ไร่ พื้นที่ขยายของเกษตรกรลูกไร่ 18,000 ไร่ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเป็นเครื่องปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีกำลังการผลิตที่ 4 ตันต่อชั่วโมง ผลการศึกษาทางด้านการเงิน พบว่าที่อายุโครงการ 10 ปี รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 121,420,800 บาทต่อปี ต้นทุนการจัดตั้งโรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น384,108,269 บาทและต้นทุนในการดำเนินงาน 41,950,702 บาทต่อปี อัตราคิดลดที่ 8.94. โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนเพราะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 135,919,213 บาท ดัชนีกำไร 1.33 อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 14.48 อัตราอัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับค่าแล้ว เท่ากับร้อยละ 12.23 การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนพบว่าผลตอบแทนลดลงได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 26.63 ต้นทุนในการดำเนินงานสามารถเพิ่ม ได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 40.00 ต้นทุนในการลงทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดร้อยละ 32.67 และต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดร้อยละ 21.78 สรุปโครงการคุ้มค่าต่อการลงทุนและมีความเสี่ยงต่ำ
  คำสำคัญ ข้าวขาวดอกมะลิ 105, เมล็ดพันธุ์ข้าว, การลงทุน, โรงงานผลิต
  Abstract
      The objectives of this study were to (1) explore market environment and study technical aspects of rice seeds factory in Amphoe Suwannaphom Changwat Roi Et (2) Perform financial feasibility and test the ability to sustain change of investment on rice seeds factory to be invested in, in Amphoe Suwannaphom Changwat Roi Et. The study was based on primary data obtained by participant observation and in-depth interviews and secondary data collected from text books, research documents, related academic journals along with internet websites. Descriptive and quantitative analysis were conducted using financial tools weighted average cost of capital (WACC), net present value (NPV), profitability index (PI), internal rate of return (IRR),modified internal rate of return (MIRR), and switching value test (SVT). The result of the study indicated that there was demand for all kinds of rice seed at 62,000 tons per year, of glutinous rice 30% was non-glutinous rice 70 % and was 60% Khao Dawk Mali 105 of non-glutinous rice, but rice seed center in Changwat Roi Et had average production per year of only 8,000 tons and caused an insufficient quantity per year of Khao Dawk Mali 105 was 22,680 tons per year. Changwat Roi Et did not have a rice seed factory. Therefore it would be appropriate to build a rice seed factory to encourage the neighbouring farmers to join incontract farming projects due to the influence of higher income, The factory had production capacity of 14,400 tons per year or 4 tons per hour, 432 rais of planted area and rice seed production field of 18,000 rais based on contract farming. New technology in rice seed production was employed to ensure higher productivity of Charoen Pokphand Engineering co. ltd. The financial result based on a project life of 10 years, revenue is expected to be 121,420,800 baht per year, the cost of establishing factory total 384,108,269, operating costs 41,950,702 baht per year and discount rate at 8.94 percent showed that the NPV was 145,806,802 Baht, PI was 1.36, IRR was 14.95 percent and MIRR was 12.49 percent. The SVT indicated that the maximal decrease of return was 24.63% and maximal increase of investment capital was 32.67 percent.
   Keywords Khao Dawk Mali 105, Rice Seed, Investment, Rice Seed Factory
DownLoad