รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจภูธรชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภาคเหนือตอนบน
  ชื่อบทความ (Eng)  Factors Affecting the Organization Commitment of Non-commissioned Police of the Provincial Police Division in the Upper North Region
  ผู้เขียน  อุดม คุมา*, นรินทร์ชัย พัฒนพงศา**
  ข้อมูลผู้เขียน  *นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (2559) ** Ph.D. (Community Development) University of the Philippines at Los Banor (1981) ปัจจุบันเป็น รองศาสตราจารย์ และประธานสาขาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  บทคัดย่อภาษาไทย
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทำงาน, การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจภูธรชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้มากขึ้น โดยมีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับตอบกลับจำนวน 365 ราย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อค้นหาข้อมูลในเชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 16 ราย ทำการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและสรุปผลเพื่อนำมาอธิบายผลของข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล, ความพึงพอใจในการทำงาน , การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง , และการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจภูธรชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรภาคเหนือตอนบน และสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างข้าราชการตำรวจ 16 ราย ส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์สนับสนุนว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลทำให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนใกล้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการ
  คำสำคัญ ปัจจัยส่วนบุคคล, ความพึงพอใจในการทำงาน, การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา, สภาพแวดล้อมในการทำงาน
  Abstract
      The purposes of this research were 1) to test the relationship between the factors of personal factors, satisfaction at work, compliance with the sufficiency economy, concept perception of support from supervisors, and working environment factors on organizational commitment of non-commissioned police of the Provincial Police Division in the Upper North Region, and 2) the results of the research was introduced to use. The study is Mixed method consists of 1) quantitative research by using questionnaire as a tool to collect data. There were 365 returned despondences. Data were analyzed by using multiple regression analysis to test the hypothesis. 2) qualitative Research was used to find in-depth information by using in-depth interviews with a total of 16 informative interview data for content and results in order to explain the results of the quantitative data. The study found that personal factors, satisfaction at work, compliance with the sufficiency economy concept and perceived support from supervisors has a positive correlation with the organization of non-commissioned police of the Provincial Police Division in the Upper North region. And qualitative data found that it is in accordance with the quantitative results.
   Keywords Personal factors, Satisfaction at work, Compliance with the sufficiency economy concept, The perception of support from supervisors, Working environment
DownLoad