รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่*
  ชื่อบทความ (Eng)  Factor impacting media-literacy on sex among undergraduate students in Chiang Rai and Chiang Mai
  ผู้เขียน  อัญมณี ภักดีมวลชน** คมสัน รัตนะสิมากูล***
  ข้อมูลผู้เขียน  * บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2560 ** วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (ว.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *** นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  บทคัดย่อภาษาไทย
     งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อค่านิยมทางด้านเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อศึกษาระดับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านค่านิยมเรื่องเพศ และ 3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศของนักศึกษา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จำนวน 400 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random Sampling) สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก (x̄= 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับค่านิยมทางเพศที่ดีในสังคมไทยโดยชายไทยควรมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน้ำใจมีค่าเฉลี่ยมากสุด (x̄= 4.28) รองลงมา คือ วัยรุ่นในปัจจุบันมักจะใช้อารมณ์ตัดสินใจมากกว่าเหตุผล (x̄= 4.09) และในปัจจุบันเกิดปัญหาหย่าร้างกันมากขึ้น เพราะมีรสนิยมแตกต่างกัน (x̄= 3.73) ซึ่งเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทย 2) ระดับการรู้เท่าทันสื่อทางด้านค่านิยมเรื่องเพศ ภาพรวมมีระดับการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับสูง (x̄= 3.55) อยู่ในระดับที่ 3 คือสามารถการประเมินค่าสื่อได้ (Evaluate) และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศของนักศึกษา ได้แก่ ครอบครัว (บิดา มารดา) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= 4.34) และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าสถาบันการศึกษาควรจะปลูกฝังบทบาทของตนเองและรู้บทบาทหน้าที่ที่แสดงต่อผู้อื่น (x̄= 4.12) นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทางด้านครอบครัว การศึกษาและสื่อมวลชน ส่งผลต่อระดับการรู้เท่าสื่อของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  คำสำคัญ การรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศ, ค่านิยมทางเพศ
  Abstract
     The research “Factor impacting media-literacy on sex among undergraduate students in Chiang Rai and Chiang Mai” purposes 1) To study the students' opinion upon sexual values among the undergraduate students, 2) To study the level of media literacy , and 3) To study the factors influencing the students’ media literacy in the aspect of sex. This research is the Quantitative research; the questionnaire to collect information from 400 university students in Chiang Mai and Chiang Rai provinces with the use of multi-stage random sampling, percentage, S.D., and multiple regression. There are numerous findings from this series as follows. 1) The sample group shows high level of opinion upon sexual values (x=3.49). When considering from each category, it reveals that the students agree with the good sexual values in the aspect of Thai society, which believe that men are supposed to show their responsibilities upon women i.e., not cheating and not taking advantages which shows the highest average (x=4.28). The young people nowadays seem to use emotions when making decision rather than reasons (x=4.09). At presents a number of couples devoice due to their different tastes (x=3.73). These are considered the inproper values among Thai society. 2) The sample groups shows high level of media literacy in the aspect of sexual values (x̄= 3.55) being the 3rd level, which means they can evaluate the media. 3) The factors influencing the media literacy in the context of sex among the students are family (parents) which shows the highest average (x̄= 4.34), as well as their self-realization thinking that the educational institutes need to teach students to realize their roles for themselves and for others (x̄= 4.12). Moreover, family, education and media also influence the students' media literacy.
   Keywords Media-Literacy on Sex, Sexual Values
DownLoad