รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  ชื่อบทความ (Eng)  Development of Efficiency up on Roles and Duties toward Chief of the Tambon & Village Headman
  ผู้เขียน  พรชัย เทพปัญญา*
  ข้อมูลผู้เขียน  *รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Detroit University, ประเทศสหรัฐอเมริกา (1975), ปัจจุบันเป็น รองศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และศึกษาบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้าน กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาความต้องการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงวางรากฐานบทบาท อำนาจหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน จึงควรมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์การปกครองท้องถิ่น กระทรวง กรมกองที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีภารกิจหลากหลายรูปแบบ ทำให้การประสานงานไม่ครอบคลุมทั่วถึง และไม่มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ การส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยสร้างรูปแบบและทางเลือกในการส่งเสริมบทบาท อำนาจ หน้าที่ การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาหรือฝึกอบรม ในสถาบันภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง หรือโดยกรมการปกครอง เน้นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการบริหาร การดูแลที่สาธารณะประโยชน์ ความรู้กฎหมายการปกครอง จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการทัศนศึกษาในองค์กรท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดระบบสวัสดิการในรูปแบบบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณอายุเป็นปัจจัยจูงใจประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ คือ จัดระบบความร่วมมือระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ เร่งสร้างความชัดเจนในการคงอยู่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผลสรุปการวิจัยเป็นข้อเสนอแนะในมุมมองของผู้นำท้องถิ่นต่อกรมการปกครองเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
  คำสำคัญ การพัฒนาศักยภาพ, การปฏิบัติหน้าที่, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  Abstract
     The purposes of this research were to study the development of efficiency up on roles and duties of Chief Administrator of Tambon & Village Headman. The result of the research shows that the institute of Chief Administrator of Tambon & Village Headman has been founded and established since King Rama the Fifth with the Role, Duty, responsibilities according to the Local Administration Act in B.E. 2457. Thus to form and make selection in supporting and encouraging by the scholarship for studying further for bachelor degree, or, to master degree in all private and government Institution. In addition, Department of Provincial Administration has set up training courses emphasizing all matter of public affair administration the benefit of public as well as ministerial regulation, customary law, national law and important enactment build up manual text for duties and responsibilities following the principles of righteousness guardian, and in the mean while setting up local and abroad field trips, along with welfare, and benefits after retirement. The relationship or link between the Chief Administrator of Tam Bon & Village Headman with this government institutes, is poor in coordination due to own duties and responsibilities of each institute resulting in the less mutual performance. The suggestion form the research is made to create the actual mutual understanding, and action plan in task creation between Chief Administrator for Tam Bon & Village Headman with the Department of Provincial Administration. Another advice is to upgrade the role and duties as well as responsibilities if the Chief Administrator of Tam Bon & Village Headman. Then summarize the research result and submit to the Department of Provincial Administration for consideration in future.
   Keywords Development of Efficiency up on Roles and Duties, Responsibilities of Chief Administrator of Tam Bon and Village Headman
DownLoad