รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
  ชื่อบทความ (Eng)  Identities Analysis for the Value Added of Cultural Tourism Destinations in Chiang Rai Special Economic Zone
  ผู้เขียน  เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์* จิราพร ขุนศรี**
  ข้อมูลผู้เขียน  *ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย **นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2557), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย1) การสำรวจอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย 2) การวิเคราะห์คุณลักษณะพิเศษเชิงอัตลักษณ์ที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ. เชียงราย และ 3) การกำหนดแนวทางสื่อสารการตลาดให้แก่อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ จ. เชียงรายอย่างมีมูลค่าในเชิงการตลาด วิธีการศึกษาเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม จำนวน 385 ชุด และแบบวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน จำนวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 3 อำเภอมีอัตลักษณ์ร่วมกัน คือ ความเป็นเมืองชายแดน มีประวัติศาสตร์ยาวนาน วิถีชีวิตของชุมชนมีความสัมพันธ์กับแม่น้ำโขง และศาสนาพุทธ ประชาชนในพื้นที่มีประสงค์ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก โดยเฉพาะด้านเทศกาล/ประเพณี/กิจกรรม ต่างมีความต้องการที่จะให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับมากที่สุด สำหรับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวที่เด่นของแต่ละอำเภอ ได้แก่ แม่สายมีอัตลักษณ์เด่นในเรื่องการค้าชายแดน เชียงแสนมีความพิเศษ คือ เมืองโบราณ ส่วนเชียงของมีลักษณะเด่น คือ การเป็น 1 เมือง 2 แบบ แนวทางการสื่อสารการตลาดเรื่องอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ประกอบด้วย 1) การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรสนิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 2) การสื่อสารโดยการสร้างตราสินค้าชุมชน (community brand) 3) สร้างเนื้อหาจากเรื่องราวในอดีตเพื่อนำมาบอกเล่า (story telling) 4)สร้างใจความสำคัญของเนื้อหา (theme) ให้ไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 5) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และ 6) เนื้อหาการสื่อสารทั้งหมดนี้ควรนำเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ
  คำสำคัญ อัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
  Abstract
     The aims of this study were: 1) to survey identities of cultural tourism destinations in Chiang Rai Special Economic Zone; 2) to analyze identity-oriented attributes for the value added of cultural tourism destinations in Chiang Rai Special Economic Zone; and 3) to develop marketing approach for the identities of cultural tourism destinations in Chiang Rai Special Economic Zone. This qualitative study employed an in-depth interview with 10 scholars, and employed quantitative method by using 400 questionnaires to collect the data regarding people’s opinion toward promoting the sites in Chiang Rai Special Economic Zone for cultural tourism destinations. The study nevertheless recruited 3 experts to analysis form to analyze the potential of cultural tourism destinations in Chiang Rai Special Economic Zone. The findings showed that: the shared identities of cultural tourism destinations in Chiang Rai Special Economic Zone that they were border towns that held long history of city establishment so they housed archeological sites and artefacts. The people’s opinion revealed that they wanted to see their local area becoming cultural tourism destinations at the high level, especially, in regard to festival/tradition/activities, people in Maesai, Chiang Saen, and Chiang Khong wanted to promote their homes to become cultural tourism destinations at the highest level.For detailed analysis, it was found that Maesai’s distinct identity was border trading city, and Chiang Saen was an ancient town, while Chiang Khong held the hybrid 2 in 1 combination. The guidelines for marketing communication on identities of cultural tourism destinations in Chiang Rai Special Economic Zone were the following that: 1) the use of advertising and public relations media to promote tourism based on each group of tourists, 2) the use of community brand for marketing communication, 3) the use of historical development of the city to create storytelling, 4) the use of theme for marketing communication to maintain unity and consistent direction of advertising and public relations activities from community to provincial level, 5) the use of new tourism activities to attract the tourists, and 6) the use of integrated communication tools is needed for effective communication of the above-mentioned content.
   Keywords Identities of Cultural Tourism Destinations, The Value Added of Cultural Tourism Destinations, Chiang Rai Special Economic Zone
DownLoad