รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ความเหลื่อมล้ำ ของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนไทย
  ชื่อบทความ (Eng)  Inequality of Thai Households in Food and Beverages Expenditure
  ผู้เขียน  รัชพันธุ์ เชยจิตร
  ข้อมูลผู้เขียน  Ph.D. (Demography) Mahidol University (2002), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การศึกษาความเหลื่อมล้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหลื่อมล้ำของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือน และ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2554 การศึกษานี้ใช้การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini coefficient) เพื่อแสดงถึงระดับของความเหลื่อมล้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนไทยและใช้การประมาณค่าโดยใช้ Quantile Regression Analysis เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือน โดยจำแนกออกเป็นสองแบบจำลอง คือ แบบจำลองปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนใน ปี พ.ศ. 2543 และแบบจำลองใน ปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า ความเหลื่อมล้ำด้านค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น พบว่า ปัจจัยด้านเขตที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ประจำเฉลี่ย สาขาการผลิตหรืออาชีพหลักของครัวเรือน จำนวนสมาชิกที่มีรายได้ประจำ และ ภาคที่อยู่อาศัย สามารถอธิบายความผันแปรของ ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งแบบจำลองในปี พ.ศ. 2543 และ 2554
  คำสำคัญ ความเหลื่อมล้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือน
  Abstract
     The study of the inequality of Thai households in food and beverages expenditure had two objectives which the first one was to explain the inequality of Thai households in food and beverages expenditures and the second objective was to find out the factors influencing on Thai households in food and beverages expenditure between 2000 and 2011. This study was employed the Gini Co-efficient to indicated an inequality of Thai households in food and beverages expenditure and also employed the quantiles regression analysis to indicated the factors influencing on Thai households in food and beverages in both 2000 and 2011. Results showed that an inequality of Thai households in food and beverages expenditure had been reduced except Bangkok which had an upward trend. Furthermore, Area of residence, number of household member, household average income, household main occupation, number of household earner and region of residence were the factor influencing the variation of Thai household in food and beverages statistically both in 2000 and 2011 models.
   Keywords Inequality of Thai Households in Food and Beverages Expenditure
DownLoad