รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่มีต่อการเปิ ดเผย ข้อมูลบญั ชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การ รับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย
  ชื่อบทความ (Eng)  The Effect of Corporate Social Responsibility and Environmental Accounting Disclosure of Industrial Production has been certified ISO 14001 in Thailand
  ผู้เขียน  มาลินี สายก้อน* ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์**
  ข้อมูลผู้เขียน  * นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (2559) **ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบระหว่างมิติของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหารฝ่ายบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของธุรกิจ ได้รับตอบกลับจำนวน 138 ราย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่ามิติด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ แต่ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมมีผลกระทบเชิงลบต่อการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
  คำสำคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ, การเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อม
  Abstract
     The aim of this research is to investigate the effect among each of corporate social responsibility dimension with environmental accounting disclosure of industrial production has been certified ISO 14001 in Thailand. This study used questionnaire to collected data from account manager was used 138 to data analysis and used multiple regression analysis to test research hypotheses. Results of this research found that fairness implementation and community and society have positive relations with environmental accounting disclosure. Moreover, human rights fairness has negative relation with environmental accounting disclosure.
   Keywords Corporate Social Responsibility, Environmental Accounting Disclosure
DownLoad