รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนในประเทศไทย
  ชื่อบทความ (Eng)  Factors Influencing to the Success in the Implementation of Good Governance of Public Companies in Thailand
  ผู้เขียน  ธนพล ก่อฐานะ
  ข้อมูลผู้เขียน  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2555), ปัจจุบันเป็น ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทำงานกับบริษัทมหาชนในประเทศไทย จำนวน 708 คน สถิติที่ใช้คือ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล(Path Analysis) เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item -Objective Congruence :IOC) เท่ากับ 0.78 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.89 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ บริษัทมหาชนในประเทศไทย มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 16 ปัจจัย ทั้งนี้มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ ของทุกองค์ประกอบของแต่ละปัจจัย ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.34-0.90 แต่ละตัวแปรมีค่า อยู่ระหว่าง 0.34-0.84 และโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อศักยภาพตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2= 109.34 , df = 98 , X2/df =1.12 , GFI = 0.97 , AGFI = 0.94 , RMSEA = 0.032 ) ส่งผลให้โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อค้นพบในงานวิจัย นอกจากหลักธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและเป็นที่ยอมรับของสากล ปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนในประเทศไทยต้องมีคือ ผลประกอบการที่ครอบคลุมทั้ง ความสามารถในการแข่งขันต้องมีการสร้างนวัตกรรมและผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความสำเร็จที่แท้จริง และได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
  คำสำคัญ ความสำเร็จในการดำเนินงาน, หลักธรรมาภิบาล, บริษัทมหาชน
  Abstract
     The purpose of this research was to study the factors influencing to the success in the implementation of good governance of public companies in Thailand. The sampling groups included 236 respondents who worked with public companies in Thailand by Statistical analysis included Pearson Correlation, Path Analysis. Questionnaire was the research tool. Index of item – objective Congruence: IOC was 0.78 and Cronbach’s Alpha Coefficient was 0.89 The research finding revealed that there were four components and 11 factors of influencing to the success in the implement of public companies in Thailand with statistically significant at 0.01 which had a value in between 0.34-0.90 and each had R2 in between 0.34-0.84 and the cause model resulted in the effect model with the value of (X2= 109.34 , df = 98 , X2/df =1.12 , GFI = 0.97 , AGFI = 0.94 , RMSEA = 0.032 ) The research finding also revealed that not only the good governance of public companies, but also other factors of success which were the level of profit, the ability to compete, the ability to generate innovation, social responsibility and responsibility towards employees, and stockholders in order to create the real success which were accepted by community, stockholders, and employees.
   Keywords Success in the Implementation, Good Governance, Public Companies
DownLoad