รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรม ในประเทศไทย
  ชื่อบทความ (Eng)  Influence of Psychological Factors on Business Start-ups of Hotel Entrepreneurs in Thailand
  ผู้เขียน  ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ* วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์** จารุวรรณ แดงบุบผา*** ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ****
  ข้อมูลผู้เขียน  *นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559) **Ph.D. (Commerce: Entrepreneurship Studies) School of Business and Economics Australian National University (2010), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ***Ph.D. (Tourism Management) School of Service Management Bournemouth University (2009), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ ประจำภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ****Ph.D. (Economics) Economics State University of New York at Binghamton (1996), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทย และเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับขนาดของธุรกิจโรงแรมที่ผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งได้ดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจโรงแรมไม่เกิน 1 ปี จำนวน 365 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมานด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการโรงแรมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี เป็นเจ้าของโรงแรมขนาดเล็ก มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่จะมาเริ่มต้นธุรกิจโรงแรม ผลการจัดกลุ่มปัจจัยด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยพบว่า สามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ 7 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) แรงบันดาลใจที่มาจากความท้าทายทางธุรกิจ (2) การไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น (3) การมองความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในแง่ดี (4) แรงบันดาลใจที่จะมีวิถีชีวิตทีดีขึ้น (5) การยอมรับต่อความล้มเหลว (6) ความอดทนต่อความไม่แน่นอน และ (7) ความเชื่อในความสร้างสรรค์ของตน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับขนาดของธุรกิจโรงแรมที่ผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ พบว่า การมองความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในแง่ดีมีความสัมพันธ์กับขนาดโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
  คำสำคัญ ปัจจัยด้านจิตวิทยา, การเริ่มต้นธุรกิจ, ผู้ประกอบการ
  Abstract
     This research is a quantitative research that is aimed to categorize the psychological factors relevant to business start-ups of hotel entrepreneurs in Thailand and to examine the relationship between these psychological factors and the size of hotel start-ups. The data was collected from 365 small and medium-sized hotel entrepreneurs throughout Thailand, who have registered their hotel business start-ups within 1 year, with the use of questionnaires. The data was analyzed using descriptive statistics to find percentages and means, and using inferential statistics including factor analysis and comparisons of averages of different groups of independent-samples using T-tests. It was found that the hotel entrepreneur respondents are almost equally female and male, aged mostly between 41-50 years, most of which own small-sized hotels. They mostly graduated with bachelor degree and had some career experience before their hotel business start-ups. The author categorized the attitudinal data into newly grouped 7 psychological factors: (1) Aspiration from Business Challenge; (2) Independence; (3) Optimism towards Uncertainty and Risk; (4) Aspiration to Have Better Standard of Life; (5) Acceptance of Failure; (6) Tolerance of Uncertainty; and (7) Belief in Self Innovativeness. The results of the test of relationship between psychological factors and the size of hotel they started up using Independent Samples T-test reveal that the Optimism towards Uncertainty and Risk shows significant relationship with the size of the started-up hotels at the 0.01 level. Other factors do not show significant relationship.
   Keywords Psychological Factor, Business Start-up, Entrepreneur
DownLoad