รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความตั้งใจ เชิงพฤติกรรมต่อการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น
  ชื่อบทความ (Eng)  Destination Brand Experience, Satisfaction and Behavioral Intention: Evidence from MICE Khon Kaen
  ผู้เขียน  สุรพงษ์ วงษ์ปาน, อานนท์ คำวรณ์
  ข้อมูลผู้เขียน  * บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ** Ph.D. (Marketing) Victoria University of Wellington (2013), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ในบริบทของการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสำรวจภาคสนามด้วยแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผู้ที่เดินทางมาหรือเคยเดินทางมาท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 คน และใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ประสบการณ์ทางอารมณ์ ประสบการณ์ทางพฤติกรรม และประสบการณ์ทางปัญญา ซึ่งประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านความพึงพอใจ
  คำสำคัญ ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น
  Abstract
     This study aims to investigate the interrelationship between destination brand experience, satisfaction and behavioral intention of MICE in Khon Kaen province. This qualitative study utilized the field-survey questionnaires, obtaining from 400 MICE tourists. Data collection was analyzed by using structural equation modeling (SEM). The results of the study revealed that the destination brand experience of MICE tourism consists of sensory, affective, behavioral and intellectual experience. Destination brand experience has positive direct and indirect influence on behavioral intention through satisfaction.
   Keywords Destination Brand Experience, Tourist Satisfaction, Tourist Behavioral Intention, MICE Khon Kaen
DownLoad