รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา น้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี
  ชื่อบทความ (Eng)  Employing Local Wisdom to Commercial Product Development: A Case Study of Phetchaburi Palmyra Plam Juice
  ผู้เขียน  โสภาพร กล่ำสกุล* คงขวัญ ศรีสอาด**
  ข้อมูลผู้เขียน  *ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี **บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ Stamford International University (2005), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  บทคัดย่อภาษาไทย
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการกลุ่มและผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ รูปแบบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี และ 3.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 500 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ F-test ดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีตามแนวทางที่ได้จากผลการวิจัย ประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำตาลสดเมืองเพชรบุรีเพื่อหาความเหมาะสมโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ผลิตน้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี นำข้อมูลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำตาลสดเมืองเพชรบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำตาลสด ส่วนใหญ่ดำเนินงานภายในครอบครัว กระบวนการผลิตยังคงรักษาภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการส่งเสริมการตลาดจากภาครัฐ 2. ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อน้ำตาลสดพร้อมดื่มด้วยตนเอง ชอบที่ความหอมหวานรสชาติแท้จากธรรมชาติ ชอบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้ว ขนาด 250 มล. ชอบน้ำตาลสีอ่อนโดยให้ความสำคัญในเรื่องของราคาและคุณภาพ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดพร้อมดื่ม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig. = .011) 3. ผลิตภัณฑ์ควรแสดงฉลากที่สื่อความเป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีบ่งบอกว่าเป็นน้ำตาลสดแท้เมืองเพชร บรรจุในขวดแก้วใส แสดงราคา และมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์
  คำสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ น้ำตาลสด เพชรบุรี
  Abstract
      The research was aimed to 1. explore to the level of management potential and readiness of the groups, 2. to study consumer behaviors and factors affecting palmyra palm juice buying decisions and 3. to develop prototype product of Phetchaburi palmyra palm juice. The tools were questionnaires and and product test. A sample of 500 consumers/buyers of the product were taken by using simple random technique. The statistics used were frequency, percentage, t-test, and F-test. Designing product and prototype from the step 2 result. The prototype were evaluate by the product development experts and the groups. The results of the study were as folloes. 1. That palmyra palm juice production were conducted as family business and the production process were done in traditional ways and promoted by government agencies. 2. The results showed that the consumers bought the product themselves, they preferred the natural sweet taste and smell and the 250 cc. glass bottle. They liked the juice in light color of the product test. Price and quality were among the important factors of buying decision. Buyers with different monthly income buy the product with different marketing factors at significant level of 0.05 (ค่า Sig. = .011) 3. The label of the product should show the identity of the Phetchaburi province, indicate the authenticity and origination from Phetchaburi. The juice should be contained in a glass bottle with a price and standard certified logo.
   Keywords Product Development, Creative Economy, Palmyra Palm Juice, Phetchaburi Province
DownLoad