รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
  ชื่อบทความ (Eng)  The process of applying a sufficiency economy to Natural Resources and Environmental Management for the sufficiency economy village of Ban Dok Bua, Phayao
  ผู้เขียน  ปวีณา ลี้ตระกูล
  ข้อมูลผู้เขียน  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2559), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และ2) เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนบ้านดอกบัวมีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าคนในชุมชนข้างเคียง สำหรับรูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านดอกบัวนั้น พบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกับการประยุกต์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีการสร้างกฎและกติกาทางสังคมเป็นเครื่องมือควบคุมคนในชุมชนบ้านดอกบัว การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ได้นำหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาปฏิบัติ ดังนี้ 1) “ความพอเพียง” 2) “ความมีเหตุผลและ 3) “การมีภูมิคุ้มกัน” และ 2 เงื่อนสำคัญในการตัดสินใจ ได้แก่ ความรู้และคุณธรรม และสำหรับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน มีโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัดการป่าไม้ของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การตั้งกฎของชุมชนเพื่อช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน การมีแผนงานในการอนุรักษ์
  คำสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจเพียง , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว
  Abstract
     This study purposes to examine the process of applying a sufficiency economy to Natural Resources and Environmental Management for the sufficiency economy village of Ban Dok Bua, Phayao. The study is divided into two purposes that are 1) To test the level of knowledge and understanding of applying a sufficiency economy, and Natural Resources and Environmental Management of the village. 2) For studying the method of implementing a sufficiency economy to Natural Resources and Environmental Management. The significant findings indicate that when compared to the level of knowledge and understanding of applying a sufficiency economy and the level of participating taking care of Natural Resources and Environmental Management at Ban Dok Bua. The result has shown that the Ban Dok Bua villagers received a higher score than other villages nearby. For the application of the sufficiency economy and Natural Resources and Environmental Management for Ban Dok Bua, it has indicated the process of implementing the sufficiency economy an aspect of Natural Resources and Environmental Management are related to Economy and Society of the community. Also, generating a rule and regulation of society to be a measurement to control the Ban Dok Bua villagers. The application of the philosophy of the sufficiency economy on the household level and the community level, which is three pillars, consists of 1) moderation), 2)reasonableness), and3) self-immunity and decisions depending on two necessary conditions are knowledge and virtue. For the application of the sufficiency economy regarding Natural Resources and Environmental Management at the community level consists of Community Forest Management, Natural Resources, and Environmental Management. Moreover, creating a rule of the community for saving energy and last but not least creating plans to conserve resources and environment of the community.
   Keywords Sufficiency Economy Philosophy , Natural Resources and Environmental Management , The Sufficiency Economy Village of Ban Dok Bua, Phayao
DownLoad