รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่
  ชื่อบทความ (Eng)  The Pattern of Factors Contributing to the Success of Organic Thai Jasmine Rice Growers in Chiang Rai, Phayao, and Chiang Mai Provinces
  ผู้เขียน  อินทิรา มุงเมือง* บุญสม วราเอกศิริ**
  ข้อมูลผู้เขียน   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (2559) ** Ph.D. (Extention Education) Universiti. Pertanian Malaysia (2538). ปัจจุบันเป็น กรรมการประจำหลักสูตร สาขาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยเรื่อง รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และ 2) รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ในการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน และทดสอบสมมติฐานด้วยการคำนวณหาค่า P-value ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ มีสถานภาพทางสังคมดีขึ้น มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีโอกาสขยายธุรกิจ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมค้า อยู่ในระดับมากที่สุด 2. รูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พบว่า ปัจจัยที่พยากรณ์ความสำเร็จของเกษตรกรมากที่สุด คือ การจัดการฟาร์ม รองลงมาตามลำดับ คือการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการจัดการความรู้ ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญคือ เกษตรกรควรมีการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร
  คำสำคัญ รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ, เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  Abstract
      The research entitled The Pattern of Factors Contributing to the Success of Organic Thai Jasmine Rice Growers in Chiang Rai, Phayao, and Chiang Mai Provinces had three objectives 1) to study the success of Organic Thai Jasmine Rice Growers and, 2) to study the pattern of factors contributing to the success of Organic Thai Jasmine Rice Growers. The research involes Multi-Method of quantitative and qualitative were employed. For quantitative research, the questionnaire was used for data collection from 200 famers’samplings on descriptive statistics to analysis ,stepwise multiple regression analysis, and hypothesis testing with significant P-value. For qualitative research, the data were collected using the informal interview with 15 farmers. The research findings were as follows: 1. The success of Organic Thai Jasmine Rice Growers in Chiang Rai, Phayao, and Chiang Mai were found that their social and economic status were improved, they had an opportunity to expand business, and had interaction with joint venture. 2. The Pattern of Factors Contributing to the Success of Organic Thai Jasmine Rice Growers were found that the farm management factor had the highest predicting power followed respective the acceptance of innovation and technology, and the knowledge management factor. The conducted study provided an important policy recommendation, the farmer should be the correct farm management process upon academic principles will be the important mechanism supporting development of Organic Thai Jasmine Rice quality at upstream level and it is also able to reduce the production cost. As a result, the related organizations must emphasize on providing knowledge on farm management to famers continuously in order to enable them to build correct knowledge.
   Keywords The Pattern of Factors Contributing to the Success, Organic Thai Jasmine Rice Growers
DownLoad