รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
  ชื่อบทความ (Eng)  Participation Management Model Based on the Sufficiency Economy Philosophy of the Agriculturist Group Planting the Chrysanthemum Flowers of the Sa-Ngo Royal Project Development Center in Chiang Rai Province
  ผู้เขียน  วิรุณสิริ ใจมา* ประภาพรรณ ไชยานนท์**
  ข้อมูลผู้เขียน  *DBA. University of South Australia (2008), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย **Phd. (Management) Adamson University (2003) ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย และ 2) ศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต และการจัดการธุรกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวย ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ประชากรคือ เกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย จำนวน 31 คน เครื่องมือวิจัยคือ การสนทนากลุ่ม การสังเกตุ และการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มได้ดำเนินการพัฒนากลุ่มโดยเริ่มจาก 1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต และการจัดการธุรกิจ 2) การติดตามผลและการแก้ไขปัญหาหลังจากอบรม และ 3) การประเมินผลการพัฒนาร่วมกัน กลุ่มได้ข้อสรุปในการดำเนินงาน 3 รูปแบบ คือรูปแบบของการบริหารจัดการ รูปแบบการผลิต และรูปแบบการจัดการธุรกิจ
  คำสำคัญ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกเก๊กฮวยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย และ 2) ศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต และการจัดการธุรกิจ ตามหลักปรัชญาข
  Abstract
     The purposes of this research were to1) study and develop the agriculturists planting the Chrysanthemum Tea of Sa-Ngo Royal Project Development Center, Chiang Rai by using participatory action research based on the philosophy of sufficiency economy 2) investigate the model of group management, production and business management based on the philosophy of sufficiency economy of the agriculturists planting the Chrysanthemum Tea of Sa-Ngo Royal Project Development Center, Chiang Rai. This research was a participatory action research (PAR). Population was 31 agriculturists planting the Chrysanthemum Tea of Sa-Ngo Royal Project Development Center, Chiang Rai. Research instruments were observation and interview and analyze qualitative data by content analysis. The study was revealed that the group development started from 1) training on the knowledge of the philosophy of sufficiency economy 2) following-up and solve problems after the training and 3) evaluation and development together. There was three operation models of the group such as the group management model, the production model, and the business management model.
   Keywords Agriculturist Group, Sufficiency Economy Philosophy, Sa-Ngo Royal Project Development Center, Chiang Rai
DownLoad