รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
  ชื่อบทความ (Eng)  QUALITY OF LIFE AMONG ORGANIC AGRICULTURE FARMERS CHIANG MAI PROVINCE
  ผู้เขียน  กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ*
  ข้อมูลผู้เขียน  การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2549), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อปี เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มสมาชิกเกษตรกรเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) จำนวน 82 ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในรูปแบบการแจกแจงความถี่,ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพและหน้าที่ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านครอบครัว อยู่ในระดับดีมากที่สุดทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อปีพบว่าเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อปีต่างกัน มีคุณภาพชีวิตต่อปัจจัยด้านสุขภาพและหน้าที่, ด้านสังคมและเศรษฐกิจ, ด้านจิตวิญญาณและด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน ไม่มีปัญหา อุปสรรคด้านสุขภาพและหน้าที่, ด้านสังคมและเศรษฐกิจ, ด้านจิตวิญญาณ แต่มีปัญหาด้านครอบครัว คือการที่ลูกหลานหรือเยาวชนรุ่นใหม่ต่างหันไปทำงานในเมืองไม่ให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรกร ไม่สืบทอดการทำเกษตรกรรมต่อจากพ่อแม่ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์และผลผลิตอินทรีย์มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้หันมาช่วยและสืบทอดการทำเกษตรอินทรีย์ต่อจากพ่อแม่
  คำสำคัญ คุณภาพชีวิต, เกษตรกร, เกษตรอินทรีย์
  Abstract
     This research is proposed to study the quality of life among organic agriculture farmers in Chiang Mai Province in order to compare the quality of life among organic agriculture farmers in Chiang Mai Province according to gender, age, education and annual income so as to study problems as well as ways to improve the quality of life among organic agriculture farmers in Chiang Mai Province. The research is a combination of both qualitative research and quantitative research. The population involves eighty-two associations that are members of organic agriculture farmers in Chiang Mai Province, and are accredited by The Northern Organic Agricultural Standard. The research tools are questionnaires and interviews. The analysis is conducted via descriptive statistics in forms of frequency distribution, percentage and mean. The research hypothesis is testified via inferential statistics. The study reveals that the majority of organic agriculture farmers are female at the age between 51 and 60 years old and graduated primary/ secondary levels of education. Their monthly income is not more than 10,000 baht. Their quality of life is at the best level in all aspects: health and function, social and economic roles, spiritual roles as well as family. According to the comparison concerning the quality of life based on gender, age, education and annual income, organic agriculture farmers who are of different gender, age, education and annual income do not express any differences concerning quality of life in terms of health, social and economic roles, spiritual roles as well as family. They do not face any problems in the stated terms except family. The problem is that their offspring tend to move to work in cities. These offspring abandon and do not inherit their parents' agriculture way of life. As a result, the number of organic agriculture farmers as well as the number of organic agricultural products tend to be decreasing while the consumers' demand is continually increasing. Improvement trend is that associated organizations should cooperate to motivate the young generation to participate and inherit their parents' organic agriculture.
   Keywords Quality of Life, Agriculture Farmers, Organic Agriculture
DownLoad