รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ความพอเพียง : ฐานคิดการรักษามรดกทางวัฒนธรรมในภาคอีสาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
  ชื่อบทความ (Eng)  Sufficiency Thinking: Principle of Conserving Cultural Heritage of North-Eastern Region toward Sustainability of Community Based Tourism
  ผู้เขียน  ณัฏฐินิ ทองดี
  ข้อมูลผู้เขียน  * ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแนวคิดของสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรักษามรดกทางภูมิปัญญาและมรดกทางธรรมชาติอันเป็นต้นทุนของการจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ได้ถูกกล่าวถึงอย่างมากในประเทศไทยปัจจุบัน โดยพิจารณาได้จากนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2559-2563 ที่รัฐบาลนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในทรัพยากรที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นจำนวนหลายชุมชนในหลายจังหวัด และได้นำมรดกทางวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ดังนั้นในการจะสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวและการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของภาคอีสานไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้นั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยแนวคิดสำคัญแห่งความพอเพียง การเดินทางสายกลางตามหลักพุทธศาสนาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมอบไว้เป็นหลักคิดกับประชาชนชาวไทย
  คำสำคัญ ความพอเพียง, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, มรดกทางวัฒนธรรม, ความยั่งยืน
  Abstract
     Community Based Tourism (CBT) is the one type of alternative tourism which is based on sustainable tourism and human right concept. This community based tourism focus on tourist responsibility to social capital both of natural heritage based and cultural heritage based which is tourism management capital. At the present time, Thailand has concerning in developing community based tourism. By considering in tourism policy and CBT the strategic plan year 2016-2020 of the government policy. North - eastern region or E-san region is the biggest region the Thailand. Thus, north – eastern region of Thailand has diversity, identity, and significance of cultural heritage. This region has develop community based tourism in many areas and used cultural heritage as tourism capital and resource. Thus, trends of sustainability in tourism and conserving of cultural heritage for next generation should base on the middle path of Buddhism religion which is directly to sufficient philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
   Keywords Sufficiency, Community - Based Tourism, Cultural Heritage, Sustainability
DownLoad