รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 12  ฉบับที1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  การเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อมวลชน กับความเข้าใจและการยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
  ชื่อบทความ (Eng)  The Diffusion of Philosophy of the Economic Sufficiency in Thai Mass Media, and Understanding and Acceptance of People in Chiang Rai Province*
  ผู้เขียน  เสริมศิริ นิลดำ, คมสัน รัตนะสิมากูล
  ข้อมูลผู้เขียน   ** นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *** นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นศ.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเผยแพร่เนื้อหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสื่อมวลชนไทย ซึ่งประกอบด้วยสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และเพื่อศึกษาระดับความเข้าใจ การยอมรับและการนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสำรวจ การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. การเผยแพร่เนื้อหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสื่อมวลชนไทย ผลการศึกษาพบว่า 1.1 สื่อหนังสือพิมพ์ นำเสนอเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นที่เป็นเรื่องของกิจกรรมมากที่สุด โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นการจัดทำโครงการต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการเทิดพระเกียรติ การให้คำอธิบายหรือนิยามเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นเพียงการนำเสนอเพียงระดับ เป็นนามธรรม ผู้อ่านยังต้องคิดและตีความด้วยตนเองเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในการนำไปประยุกต์ใช้ 1.2 สื่อวิทยุกระจายเสียง ส่วนใหญ่มีการนำเสนอในรูปแบบรายการบรรยายหรือสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายความนิยามของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมุมมองของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกร นักธุรกิจ ข้าราชการ ฯลฯ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นำเสนอในรูปแบบของข่าวที่เน้นการรายงานข่าวกิจกรรมที่ดำเนินโครงการต่างๆ ตามแนวพระราชดำริ นอกจากนั้นยังเสนอในรูปแบบรายการสนทนาที่มีการนำบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ หรือประชาชนทั่วไปที่ใช้หลักความพอเพียงในการดำรงชีวิตมาร่วมพูดคุยกับผู้จัดรายการ เป็นการแบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติตนให้ประสบผลสำเร็จเพื่อให้ผู้ฟังเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยเสริมความเข้าใจ ขณะเดียวกันก็สามารถกระตุ้นความสนใจให้เกิดแก่ผู้รับสารได้ 1.3 สื่อโทรทัศน์ พบว่า นำเสนอรายการประเภทสารคดีที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรต่างๆ มากที่สุด โดยองค์กรในชุมชนที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญคือ สถานศึกษา เนื้อหาของรายการ แต่ละครั้งจะมุ่งเน้นการยกตัวอย่างการร่วมมือร่วมใจขององค์กรต่างๆ กับภาคประชาชนของแต่ละชุมชนที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ของตนและประสบความสำเร็จ โดยปัญหาจะมีความครอบคลุมทุกแง่มุม อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของคนในชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาวัฒนธรรม ฯลฯ โดยรายการส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ 5 – 8 นาที รูปแบบการนำเสนอส่วนใหญ่เป็นสารคดีเนื่องจากมีประโยชน์ในการช่วยขยายความเข้าใจของผู้รับสาร โดยสามารถใช้ภาพเป็นตัวช่วยในการเล่าเรื่อง ช่วยในการตีความเนื้อหาหรือขยายแนวคิดให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของสังคม การใช้ภาษาที่ง่ายในการเล่าเรื่อง การลำดับเรื่องตามเวลาอย่างเป็นขั้นตอน การขยายความเนื้อหาหรือภาษาทางวิชาการ ศัพท์เฉพาะที่เข้าใจยาก ฯลฯ 2. ระดับความเข้าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับที่มีความรู้ความเข้าใจมาก โดยเฉพาะในด้านหลักความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง การพึ่งตนเองในชีวิตประจำวัน แบ่งปันกันในครอบครัว และกับเพื่อนบ้าน รู้จักเก็บออม ฯลฯ 3. ระดับการยอมรับและการนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพและการเสริมสร้างให้คนไทยมีพื้นฐานทางจิตใจที่มีคุณธรรม ส่วนในด้านการนำไปใช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านการประกอบธุรกิจ การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงสินค้าและคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ การไม่คำนึงกำไรของตนเองเพียงฝ่ายเดียว และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อทบทวนการใช้จ่ายและออมเงิน
  คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง, ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง, การยอมรับในเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียงในสื่อมวลชน
  Abstract
     The research aimed to analyze the diffusion of philosophy of the economic sufficiency in Thai mass media and to study the level of understanding and acceptance and apply the philosophy in Chiang Rai people’s daily lives. The research was completed through the quantitative and qualitative methodology by using questionnaire survey, content analysis, depth interview and focus group interview. The findings were as follows: 1. Regarding to the diffusion of philosophy of the economic sufficiency in Thai mass media showed that: 1.1 With regard to the newspaper media, it has presented the content of the economic sufficiency philosophy dealing with projects the most. The content was focused on the royal practice of economic sufficiency philosophy and honored His Majesty the King. The philosophy’s explanation and definition was still abstract. The readers had to think and interpret about the application of the philosophy. 1.2 With regard to the radiobroadcast, it has mostly presented in a form of lecture and dialogue involved with the distinct explanation of the philosophy’s definitions from various kinds of people in different professions, for example, farmers, businessmen, government officers, and so on. In addition, it also presented in a form of news dealing with the royal projects and the dialogue concerned different kinds of people with their outstanding experiences or the common people applying the philosophy of the economic sufficiency in their daily lives invited and talked with the disc jockey. They could also share their experiences and knowledge on the philosophy clearly and help more understanding and attract the audiences. 1.3 With regard to television media, it has presented the application of the philosophy of the economic sufficiency into several organizations the most. The educational organization was supported by the producers the most. The programs’ objectives were concerned the collaboration of the organizations and the communities and presented the application of the philosophy to the solutions successfully. The problems were inclusive in every aspect, for example, people’s living, environment, culture, and so on. The program’s duration was 5-8 minutes and mostly presented in a form of documentary and its content was useful and could help the people more understanding. The pictures could also tell and help the people understand easily and extend the concept in every aspect of the society. In addition, the language was also simple and in sequence and obviously explained the specific or academic vocabularies, and so on. 2. The study result of the people’s level of understanding of the economic sufficiency philosophy, were overall at a high level, especially in terms of sufficiency, rationale, self-immunity, self-reliance, sharing with families and neighbors and saving, and so on. 3. The study result of the acceptance and application to the philosophy in Chiang Rai people’s daily lives were overall at a high level, especially in terms of honesty in profession, supporting Thai people in morality. Regarding to the application, it was overall at a high level, especially, in terms of doing business, developing efficiency production, regularly improving the quality of products, reasonably pricing, and accounting for expenditure and savings review.
   Keywords Economic Sufficiency, Understanding of the Economic Sufficiency, Acceptance of the Economic Sufficiency, The Economic Sufficiency in Mass Media
DownLoad