รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  วัฒนธรรมการสื่อสารทางกายของต่างชาติเพื่อเป็นแนวทางในงานบริการ
  ชื่อบทความ (Eng)  Service on Cultural Difference in Foreigner’s Body Language
  ผู้เขียน  วิสาขา วัฒนปกรณ์* รจิต คงหาญ**
  ข้อมูลผู้เขียน  *MA, Human Behavior, National University U.S.A., (1996). ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ **บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม,) การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558). ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  บทคัดย่อภาษาไทย
     ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการบริการมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในด้านโครงสร้างสังคม การเติบโตภาคธุรกิจ ทำให้ลูกค้ามีพลังในการต่อรองดีขึ้น การไหลของวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นได้ง่าย เราจะพบสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยคนหลายชาติหลายภาษามากขึ้นจนแทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องความแตกต่างด้านวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการพึงพอใจของลูกค้า พฤติกรรมบางอย่างของคนแต่ละชาติอาจตีความหมายได้แตกต่างกัน เช่น บางวัฒนธรรมใช้กิริยาท่าทางแบบเดียวกันแต่สื่อความหมายต่างกัน บางครั้งในความหมายอย่างเดียวกันแต่ละวัฒนธรรมใช้กิริยาท่าทางต่างกันเพื่อสื่อความหมาย บางครั้งกิริยาท่าทางเดียวกันแต่ถูกนำมาใช้ทำหน้าที่ต่างกัน หรืออาจจะกิริยาท่าทางเดียวกันที่ใช้สื่อความหมายเดียวกันแต่มีการรับรู้ระดับการแสดงออกที่เหมาะสมต่างกัน การเคลื่อนไหวร่างกายบางอย่างมีระดับต่างๆกัน การแสดงกิริยาต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันของคนในวัฒนธรรมเดียวกันอาจแปรเปลี่ยนตามเวลาและตามระดับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง และข้อห้ามต่างๆในการสื่อสารกับบุคคลต่างวัฒนธรรม เป็นต้น แต่ละวัฒนธรรมให้คุณค่าแก่การแสดงออกอย่างเต็มที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาความแตกต่างด้านวัฒนธรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ ต้องรู้จักที่จะบริหารธุรกิจบริการในวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยทำความเข้าใจวัฒนธรรมตนเองแล้วเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่นเพื่อตอบสนองลูกค้าในระดับนานาชาติ และสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างยาวนาน ลดความขัดแย้งและพัฒนาธุรกิจบริการให้ก้าวสู่ตลาดโลกได้เป็นอย่างดี
  คำสำคัญ ความแตกต่างของวัฒนธรรม, ความพึงพอใจของลูกค้า, การบริการ, การสื่อสาร
  Abstract
     Nowadays, the competition, the services are developing rapidly. In the social structure Growth sectors Allowing customers the power to negotiate better. The flow of culture so easily happen. We will find an environment that consists of many, many more languages almost inevitable. Service providers will need to learn about the different cultures as well, which is part of the key factors affecting customer satisfaction. The behavior of some of the individual may have different interpretations, some cultures use the same mannerisms, yet meaningful difference. Sometimes in the same manner, each different cultures use to communicate. Sometimes the same manner, but are used for different functions. Or may be used to convey the same manner, but with the recognition that different expression levels. Some movements are different levels. The same manner and for the purposes of the same culture may change over time and through a deep relationship. And limitations in communication with people of other cultures and provide value to each culture fully expressed differently. Therefore, the study of cultural differences is a key factor driving the industry. Management must recognize that in various cultures. By understanding their culture and learn about the culture of others to meet their clients internationally. And to keep existing customers in the long term. Reduce conflicts and business development services to become a global player as well.
   Keywords Different Cultures, Customer Satisfaction, Services, Communication
DownLoad