รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ กับการเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม*
  ชื่อบทความ (Eng)  Ethnic Identity and Cultural Product
  ผู้เขียน  วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล** ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร*** จันทนา ทองประยูร****
  ข้อมูลผู้เขียน  *บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผูเ้ ขียน ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลกั สูตร ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช **นกั ศึกษาหลกั สูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขานิเทศศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั สุโขทยั ธรรมาธิราช, (2559) ***Ph.D. Film and Media Studies, University of Sterling,UK, ปัจจุบันเป็ น ผูช้ ่วยศาสตราจารย ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ****M.A. Journalism, University of Wisconsin Madison, USA, ปัจจุบันเป็ น รองศาสตราจารย ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บทคัดย่อภาษาไทย
     เมื่ออัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ถูกทำให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม และเพื่อศึกษากระบวนการทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยใช้ทัศนะเรื่องทุนวัฒนธรรมของบูร์ดิเยอร์ และแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของกรัมซีเรื่องการครอบงำ (Hegemony) ความเป็นใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เพื่อเป็นสินค้าต้องผ่าน 4 กระบวนการคือ 1.ทำให้เป็นสินค้า 2.ทำให้เป็นมาตรฐานเดียว 3.มีการผลิตจำนวนมาก และ 4. มีการผลิตซ้ำ ส่วนกระบวนการทางการตลาด มาจาก 3 เงื่อนไข คือ 1. มีการจัดการท่องเที่ยวผ่านการสนับสนุนจากชุมชนภายในหมู่บ้าน 2. มีการจัดการท่องเที่ยวผ่านความเป็นชาติพันธุ์ และ 3.มีการจัดการท่องเที่ยวผ่านศาสนา จากแนวคิดทุนวัฒนธรรมของบูร์ดิเยอร์ ผลการวิจัยพบว่า ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งที่เป็นวัตถุ และทุนวัฒนธรรมที่เป็นสมรรถนะของบุคคล เป็นสิ่งที่ถูกแปรรูปให้เป็นสินค้าโดยมีชนชั้นการผลิตทั้งระดับบน และระดับล่าง ตามแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์ เข้าครอบงำ ความเป็นใหญ่ และเกิดครอบงำทางอุดมการณ์ของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอำนาจในการสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองผ่านการควบคุมอำนาจในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งอัตลักษณ์ของหมู่บ้านรวมมิตรก็ถูกครอบงำโดยอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอีกชั้นหนึ่ง
  คำสำคัญ กลุ่มชาติพันธุ์, อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์, สินค้าทางวัฒนธรรม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  Abstract
     When Ethnic Identity is a Cultural Product is a part of Communication of Ban KariengRuammit Identity , Muang Chiang Rai.The purpose of this research is 1.To study the process of change in the identity of Ban Karieng Ruammit . 2. To identify the Marketing process in terms of tourism of Ban Karieng Ruammit. This research applies qualitative method. Researchers undertook the cultural capital of Pierre Bourdieu . The political economy and hegemony of Gramsci Antonio. Chiefly, the change includes 1. The process of commoditization. 2.Process ofmaking standardized goods.3. They producetheir goods in high volume 4.The method of replication The Marketing process in terms of tourism of Ban Karieng Ruammit: The marketing process of the three conditions. 1. The marketing management has been supported by their group in the village. 2. They create the trip through ethnic environment. 3. They create the trip through Religion background in terms of marketing strategy. For those reason, it brought about The concept of cultural capital of Pierre Bourdieu. The result of this study reveal as following: Capital culture of ethnic groups as well as the cultural capital and the performance of individuals. Is being processed into a product. The class manufacturing both upper and lower levels as the political economy form Marxist is hegemony and the ideological dominance of different groups that have the power to create benefits for themselves Through harnessing the power As stakeholders In the village committee.AndThe identity of the village is dominated by the identity of another ethnic Karen.
   Keywords Ethnic Group, Ethnic Identity, Cultural Products, Stakeholders
DownLoad