รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
  ชื่อบทความ (Eng)  Development of Tourism Collaboration Model in Lanna Civilization Tourism Development Region
  ผู้เขียน  ภาวนา โกมลนาค* บุญสม วราเอกศิริ**
  ข้อมูลผู้เขียน  * นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (2558) ** Ph.D. (Extension Education) Universiti Pertanian Malaysia. ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กับชุมชน 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือ 3) วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือ และ 4) ศึกษาแนวทางและวิธีการสร้างความร่วมมือในพื้นที่กรณีศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง และลำพูน จำนวนตัวอย่างรวม 214 แห่ง แบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่น 95% วิเคราะห์สถิติโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และการถดถอยพหุคูณ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกถูกใช้เก็บข้อมูลในพื้นที่ อบต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน และเทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง ผลการวิจัยพบว่า อปท. 55.15% มีรายได้ 25.00-50.00 ล้านบาท โดยปัจจัยผู้บริหารท้องถิ่นมีความสำคัญระดับมากที่สุด ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง อปท. กับชุมชน และตัวแปรย่อยส่วนใหญ่มีความสำคัญระดับมาก ทรัพยากรในชุมชน คนในชุมชน การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้นำชุมชน การประสานงาน สามารถร่วมกันทำนายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง อปท. กับชุมชน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ P<0.01 ส่วนผู้บริหารท้องถิ่น สามารถร่วมกันทำนายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง อปท. กับชุมชนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า อบต.เชียงดาว ขาดปัจจัยด้านทรัพยากรองค์กร แต่มีจุดเด่นด้านผู้นำชุมชน และการประสานงาน; เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีข้อด้อยในด้านทรัพยากรในชุมชน แต่มีจุดเด่นด้านทรัพยากรองค์กร; เทศบาลนครลำปาง เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แต่องค์กรเหล่านี้ต่างก็ประสบความสำเร็จในการจัดการท่องเที่ยว การวิจัยครั้งนี้จึงสรุปว่าผู้นำชุมชน คนในชุมชน ทรัพยากรในชุมชน การประสานงาน การเรียนรู้ร่วมกัน และผู้บริหารท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในรูปแบบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง อปท. กับชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
  คำสำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชุมชน, ความร่วมมือ, การท่องเที่ยว
  Abstract
     The objectives of this research were to 1) study tourism collaboration between local governments and communities 2) investigate factors influencing of collaboration 3) analyze and develop the relation model of factors affecting the collaboration and 4) study process and guidelines for collaboration in sample sites. This study was carried out on the basis of a quantitative and qualitative approach in Chiang Rai, Chiang Mai, Phayao, Lamphang, and Lamphun provinces. The sample group included 214 areas. The questionnaires realiability was 95%. Data analysis was using frequencies, percentage, mean, standard deviation variance and Multiple Regression Analysis. In-depth interviews were used as the data collection tool in Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization, Chiangmai province; U-mong Subdistrict Municipality, Lamphun Province and Lamphang City Municipality, Lamphang province. The results revealed 55.15% of local governments that received 25.00-50.00 million bahts per year. The community’s resources, the community’s members, the cooperative learning, the community’s leaders, the collaborative management can predicted the tourism collaboration between local governments and communities with the statistically significant at 0.01 level (P<0.01). And the organization’s leader was statistically significant at 0.05 level (P<0.05). In terms of quality, Chiang Dao SAO were lacking of the organization’s resources, meanwhile the community’s leaders and their collaborative management leading were mostly observed. U-mong Subdistrict Municipality were hardly observed in the community’s resources whereas more organization’s resources. Lampang City Municipality directly affected their well-organized. But all of them were success in tourism management. The findings indicated that the leaders of community, the community’s members, the community’s resources, the collaborative management, the cooperative learning and the organization’s leaders as major components of tourism collaboration model between local government and community in Lanna Civilization Tourism Development Region.
   Keywords Local Government, Community, Collaboration, Tourism
DownLoad