รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  การนำแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้วัดผลการดำเนินงานในองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
  ชื่อบทความ (Eng)  Application of Balanced Scorecard Concept for Organizational Performance Measurement: Case Study of Panyapiwat Technological College
  ผู้เขียน  กวีวัธน์ พิริยะปัญญากุล
  ข้อมูลผู้เขียน  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (2556), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา สำหรับการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ได้แก่นักเรียน จำนวน 322 คน และตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ได้แก่บุคลากร จำนวน 127 คน โดยใช้สถิติพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการให้บริการทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อตัวบุคลากรมากที่สุด และด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านอาคารสถานที่และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความเพียงพอ ความสะอาดและถูกหลักอนามัยน้อยที่สุด ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มุมมองด้านกระบวนการภายในโดยรวมเห็นด้วยในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เห็นด้วยในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ส่วนด้านอื่นๆ นั้นบุคลากรเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต พบว่า ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าบุคลากรให้ความสำคัญต่อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานและสามารถในแก้ไขปัญหา มุมมองด้านการเงิน พบว่า อัตราส่วนทางการเงินของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในรอบ 3 ปี (ปี2552 – 2554) ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ มีอัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับการมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกัน ผลการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา สำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ในด้านการประสานงาน พบว่า ควรนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับด้านการลงทุนในเทคโนโลยีของวิทยาลัยฯ ที่ยังพบปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบายและกระบวนการเบิกจ่าย
  คำสำคัญ Balanced Scorecard, การวัดผลการดำเนินงาน, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
  Abstract
     In this research, there are 3 objectives: 1) to study the student satisfaction towards the service of Panyapiwat Technological College 2) to study the personnel opinion which effects to the operation of Panyapiwat Technological College 3) to study the problems, threats and solutions for improving and developing the operation of Panyapiwat Technological College. In this research consists of 2 sample groups. The first group is 322 students, and another group is 127 personals. Descriptive statistics is applied for this research to find the average, percentage, and standard deviation. The result found that the overall picture of the student satisfaction towards the service of Panyapiwat Technological College was at highest satisfaction level, and when considering in each aspect, the student satisfaction towards personal was at highest satisfaction level. Whereas, the lowest satisfaction level was buildings and facilities, and when considering in each aspect, the student satisfaction towards sufficient, cleanliness and hygiene was at lowest satisfaction level The result of personnel opinion on Panyapiwat Technological College in aspect of internal process was at medium level in overall, and when considering in each aspect found that there was strongly agreed for 1 aspect: leadership, and for other aspects were moderately agreed. For learning and growth aspect, the overall picture was at medium satisfaction level, and when considering in each aspect found that personals gave influence to the importance of knowledge exchanging between colleagues, because they believed that it would be benefit for developing and solving problems. Furthermore, in the aspect of financial could find that the financial proportion of Panyapiwat Technological College in the past three years (2009-2011) in part of the rate of return on equity increases every year, as same as the rate of return on assets which increase every year as well. The result of problems, threats and solutions for improving and developing the operation of Panyapiwat Technological College found that personals had opinion in the same direction. It is coordination to apply technology for preparing the database that corresponding to an investment in Panyapiwat Technological College, in which the problem persists from the policy and disbursements.
   Keywords Balanced Scorecard, Performance Evaluation, Panyapiwat Technological College
DownLoad