รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ชื่อบทความ (Eng)  The Relationship of Internal and External Factors Affecting Cassava’s Product Export to China
  ผู้เขียน  ปิยพร ช่างสาร* กนกพร ชัยประสิทธิ์ **
  ข้อมูลผู้เขียน   นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขา "การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2559) ** Ph.D. Business Management, De Montfort University, England (2014), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีผลต่อการพยากรณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2558 และใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ในรูปกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square: OLS) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ซื้อขายเป็นกุลเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกรองลงมา คือปริมาณการผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเวียดนามไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
  คำสำคัญ ความสัมพันธ์, ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
  Abstract
     The objectives of this research were to examine the relationship between internal and external factors affecting cassava’s products export to China and to investigate the influence of internal and external factors forecasting to cassava’s products export to China. Secondary data was used in this research. They were quantity of cassava’s products export to China and the internal and external factors affecting quantity to export to China. The data was recorded in yearly and times series from 2006-2015. This study employed Multiple Regression Models and Ordinary Least Squares (OLS) in data analysis of Cassava’s Product exports to China based on time-series secondary data. The research results found that the most affecting factors was the Currency Exchange Rate which had the highest relationship with the cassava’s products export to China. If the rate of foreign exchange rate with US dollars increased, the volume of exports of cassava products to China would increase. .The followed affecting factors were the quantity of cassava’s product in Thailand, GDP and quantity of Vietnam's cassava exports to China.
   Keywords Relationship, Internal and External Factors, Cassava’s Product
DownLoad